آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

نعت

بـگـو نـعـت بـر حــضـــرت مصـطـفـی
رســول خـــداونـــد وخـیــر الـــــوری
 
مــحــمـــد  ســپــهـــدار  آزاده گــــان
مـحـــمــــد عــلـــمــدار دلــداده گـــان
 
مـحـمــد کــه او شـافـع مـحـشـرسـت
مـحــمــد کــه او از هـمـه بـهـتـرست
 
مـحــمــد بــه خــلــق خــدا پـیــشــــوا
مـحــمـــد بـه حــق مـشـعـر و رهنـما
 
مـحــمـــد امــیـــن  خـــدای  جــهـــان
مـحــمــد گــزیـن هـمـه انـس و جــان
 
خـــدا گـفــتــه تـوصـیــف اوصـاف او
هـــدایــت بـه انـسـان ز اهـــــداف او
 
مـحــمــد کــه او اول و آخــــرســـــت
مـحــمـــد کـــه او نــادر و فـاخر ست
 
مـحـمــد کــه خــتــم رســـالــت بـــــود
مـحــمــد کــه کـــان عـــدالـــت بــــود
 
مـحـمـــد کــه نــامـش بـــود جــاودان
مـحــمـــد کــه امــــت ازودر امـــــان
 
حـبــیــب خـــدا شــافـــع امــت اســت
حـدیـثش شـفـا بخش وباحکمت است
 
تـــویــی اولـیــن  و تـــویــی آخـریــن
تـــویــی هــادی راه دیــــن مــبــیــــن
 
بــنـــام  تــــو نـــازل کـــــلام خـــــــدا
ســـــزاوار شـــانـــت ســــــلام خـــدا
 
ســر آغــاز تـوصـیـــف یزدان تـویی
حـمـیــد و سـتــوده بـه قــرآن تـویــی
 
درودی بــــه آل و بــــه یــــاران تـــو
بــا صـحـاب شـب زنـــده داران تـــــو
 
بــه بــوبــکـر آن کــان جــود وکــرم
رفــیــق نــبــی آن شـــهء مـحـتـــرم
 
بــه عـمـر امـیـر هـمـه مسـلـمــیــن
عـلـمــدارعــــادل بـــــروی زمــیـــن
 
بــه عثـمـان عـامــل بـه کـیـش نـبی
شـفــیــق پـیـامـبــر امـیــن و ولـــی
 
بـه حیــدر مـلــقـب بــه شــیـر خـــدا
سـپــهــــدار خـیـــبــر عـلی مرتضی
 
بــه آنـهـا کـه بـر شیـوهءسنــت انـد
بـشـــارت خـــدا داده در جـنـــت انـد
 
بـــه کـــردار نــیـکـوی  آزاده گــان
بـه سـوز دل واشـک دلـــداده گــان
 
بـحـق بـــزرگـان و خـاصــان دیـــن
بــه پــهــنـای گـیـتی هـمه مسلمین
 
بــروی یـتـیـم  و بـه حــق شـهــیــد
کـه خـود دادهء بـر شـفـاعـت نـویـد
 
بـحــق  شـهـیـدان  گـلـگـون کـفــن
بـــروی دلــیــران دور از وطــــــن
 
بــه اشـک سـحــرگــاه و آه  یـتـیـم
بـه بـیـت وبه باب وبه رکن وحطیم
 
شفــاعــت بـکـن بـنـده (دهـزاد) را
گـــنــــه کـــــارهء  آدمــیــــــزاد را

بمناسبت میلاد پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)سروده شد وبدینوسیله فرا رسیدن این روز فرخنده رابه عموم مسلمانان جهان وبخصوص مردم مسلمان افغانستان تبریک وتهنیت گفته واز حضرت خداوند(ج)استدعا دارم تا به برکت این ایام فرخنده رنج والم این ملت ستمدیده رابه لطف و کرم خویش به سعادت وخوشبختی مبدل بفرماید . آمین