آرشیف

2014-12-11

غلام محمد نقشبندی

نعت شریف

امام المرسلین ای شاه مع الخوبان و «احصینا …»             به خوبان هرچه داد مولا به روی تو «وآتینا …»
به معنی اولینی تو به صورت آخرینی تو                            یکی بعد از دیگر آمد « وقفینا …» « وقفینا …»
ثبوت معنوی «لولاک … » به زیر نعل تو افلاک                  ملک کرد سینه ات را چاک « الم نشرح …» «واوحینا …»
تویی از انبیا بهتر ,تویی سردارو هم سرور                       مسیح در چرخ چهارم رفت تواندر اوج «اوادنی…»
مسیح را بی پدر پیدا دلیل آن قول «ایدنا …»                      طفیلت رفته تا آنجا «وایدنا …»«وایدنا …»
مقام «قاب قوسین …» را بتو خلعت «لولاک…»را              کیمیای «خلقنا…»را«ورفعنا…»«ورفعنا…»
عیسی را مایده دادوبه موسی چشمه های آب                    تراطوفان عرفان دادبه اهل ذوق «ماعرفنا…»
به «سبحان الذی اسری…»به «والیل اذایغشی…»             به دیدی آیت «الکبرای »به قرآن گفت «ارسلنا…»
ملک گفت مرحبا ای ماه نصیبت سر«مارآی»                    زیاد از« معی صبرا»امین آورد «نزلنا …»
ترادر «مسجدالاقصی …»خیارالانبیا خواندن                      براق نازنین آورد روح الامین «بارکنا …»
خجل شد حوروغلمانش که دید در «جنت المای»                 ترا در« احسن تقویم »یقین کرد اصل «کرمنا …»
ز«اقصی …»تا به «او ادنی …» ملایک محوتمکینت           ترا اهل سما حیران زصدق دل وسلمنا
موسی را «لن ترانی »گفت ترا«ماکذب الفواد…»                ترا دل استوار آمد موسی را «خرصعیقا »
عصا را کرد موسی ثعبان برای ادعا برهان                      به کلکت چوب خشک نالان به خصمت گشت اسفنا
ترا داد فتح وهم نصرت به بوجهل خصم تو حسرت              ملایک جند ولشکرت که آمد «انا فتحنا …»
موسی را ید «بیضا »داد,ترادادکلک شمشیری                   یمن وروم وتاتاردید هنر بنمودی راینا
همه خوبان که فاتح شدکتابت ازاو حاکی شد                     نجات داد جند موسی را به قرآن گفت «وانجینا… »
ز«اسما…»تابه«اقرابسم …»ثبوت دانش ودین را              زآدم تا به ما ای شا ه «وعلمنا …»«وعلمنا …»
یونس در بطن حوت فی الما,یوسف رادر قعرآنچاه              معراج شان به پایان دادمیگفت اخوان که«ابانا…»
یعقوب با محنت فرزند به ایوب صبرها صد چند                  ترا دندان نثار آمد به عالم رنج والمنا
آذر را بتی بسیاری خلیل را نار ی گلزاری                        بتان را قلع وقمع کردی «وابشیروا»«فانصرنا …»
به اسماعیل بداد زمزم تبرک به اهل عالم                        ترا داد ربنا کوثر و «اعطینا …» و«اعطینا …»
به داود داد زبور را به عیسی داد انجیل را                       ناسخ الاجمعین آورد روح الامین و «انزلنا …»
طوفان وکشتی را با نوح سلیمان تخت ساطانی                 ترا تاج لعمرک داد به ابراهیم «وارنا …»
شفیع المذنبین اشفع کناهی «نقشبندی » را                      ثقیل الذنب و العصیان , غا فرالذنب « اغفرنا» 

 
 
تاریخ 6/10/1388