آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

نظــــــــاره

تاچند نشسته برين اوضاع نظاره كنيم
بهترانكه فكرى بر حال ملت بيچاره كنيم

ديگران درفكرمقام، خواب وخيال رياست
ركودكاروسرمايه،بايدانديشه وچاره كنيم

تاچندباب پسندخويش،فكرونظروانديشه
اين مردم مظلوم رامتفرق وچندپاره كنيم

سرنوشت همه گان درگرو تمثيل و تقلب
وقت انست سردرگريبان،فكردوباره كنيم

همه مصروف به حرافى و گفت و شنود
ياكه غرق تخيل ، تكيه بر استخاره كنيم

زخودنه طرح وپلان ، پيشبينى و انتخاب
باب ميل ديگران،سازو طبل ونقاره كنيم

هرروزقربانى سياست هاى مكارومحيل
بايددقت بااينهمه سياسيون مكاره كنيم

انتخاب زعيم ماههاسرگردان وسردرگم
همه صرف وقت بشمارش وشماره كنيم

دبير،تاچندكلافه،وقت كشى واين ويرانى
بهترآنكه فكرى برحال ملت بيچاره كنيم

دبير٢٠١٤ هالند