آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

نظر و پیشنهادی پیرامون سیمینار علمی امپراتوری غوری

 

با عرض ادب وسلام خدمت داتر کنندگان سیمینار علمی وتحیقی پیرامون امپراتوری غوری ها.

احیای مجدد هویت تاریخی که در طی قرون زیاد به تاریکی ها فرورفته آگاهی کمتری از آن در دست است وبه دیار فراموشی سپرده شده است.برای روشن ساختن همه زوایای تمدن آن دوره مشکلات زیاد در راه است.تدویر چنین اجتماع علمی وفر هنگی مارا وادار میسازد که درین راستا به چند بخش عمده که میتواند ممد وتکمیل کننده این سیمینار{امپراتوری غوری}باشد توجه نمائیم.

اولا: دعوت از دانشمندان ایرانی، تاجیکی وهندی درین عرصۀ تحیقی.برای اینکه دران کشور ها مواد لازم درین رابطه وجود داشته اسناد تاریخی عصر غوریان درین کشور ها چه بشکل آثار باقیمانده وچه بصورت نوشتار ویا آثار تاریخی{منار ومسجد وعمارات دیگر}به حیث غنائی فر هنگی کشور ها باقیست.ودانشمندان آنها میتوانند کمک های مؤثر وعمده را درین راستا انجام دهند.

ثانیا:تهیه مواد مربوط به امکانات داخلی کشور وابسته بوده که شامل تصویر گیری از همه آثار باقیمانده قصه ها وداستانهای مربوط به هر یک از آنها که بهترین اسناد تاریخی،شفاهی را تشکیل میدهدمیباشد.این هم زمانی میتواند مؤثریت داشته باشد که این مواد با میتود های علمی قدم به قدم با درایت وامانت داری آگاهی وظرافت علمی همه پهلوی هم جمع بندی گردیده مجموعۀ از آن ساخته شود که بر پایه آن تحقیقات بعدی، علمی باستان شناسی تاریخی صورت گرفته بتواند.

ما جدا از عطش میهن دوستی هموطنان خود آگاه هستیم آرزومندی بر آن است که این جمع بندی متکی بر صداقت علمی بوده تابع إحساسات قرار نگرفته  مطابق معیار تحقیقی امروزی باشد.وهم جوابگوئی سوال های شود که از طرف ناظران آگاه ومنتقدین این عرصه فرهنگی طرح میشود. من معتقدم که حرف های پیشنهادی ام قبلا از طرف فعالین بر گزاری سیمینار در میان  گذاشته شده ولی بخاطر تأکید موضوع بار دیگر خاطر نشان میگردد که خدا کند اضافه حرفی درین راستا محسوب نگردد.وبطور خلاصه میتوان ازین مراجع برای پر بار ساختن این سیمینار استفاده صورت گیرد.

1– دعوت از دانشمندان کشور های هندی تا جیکی ، پاکستانی وایرانی که شناسای به این دورۀ تاریخی داشته صورت گیرد.اگر چه مصارف بیشتری را ایجاب میکند ولی میتوان گفت هر گا ما برای دعوت یک نفر از اروپا مبلغ 1500 دالر ضرورت داشته باشیم بواسطۀ این مبلغ میتوانیم چهار نفر دیگر را از کشور های متذکره دعوت نمائیم وخود واضح است که مؤثریت آنها چندین بار از نگاه علمی بیشتر خواهدبود.

2– دعوت از استادان دانشگاهای افغانی که درین راستا کار های را انجام داده اند.

3– تصویر گیر از همه آثار تاریخی با شرح قصه ها وداستانهائیکه در مورد آنها در میان مردم مروج  وزنده است.

4– تمدید زمان تعین شده برای اینکه این مدت کوتاه بر تدویر چنین اجتماعی تاریخی که دورۀ طولانی بیشتر از صد سال را احتوا میکند کافی نبوده ایجاب زمان بیشتر را میکند که تا دست اندر کاران وقتی بیشتری را برای تهیه مطالب خود داشته باشند.

تذکر:قرار گفته بعضی از دوستان کار های درین رابطه صورت گرفته ولی طوریکه معلوم میگردد قبلا در اطلاعات جمعی باز تاب گستردۀ نداشته  علاقمندان تازه از طریق سایت جام غور اطلاع حاصل نموده اند قبل از آن اطلاع در دست نیست. با احترام .دکتور نصیر: ندا. اسن جرمنی