آرشیف

2015-1-19

عصمت رسا

نظر مـن در رابطه به مجموعه شعر سنگهای اسمانی از محترم عبدالله فرحمند

مجموعه شعر ( سنگهای اسمانی ) ، شاعر جوان و با استعداد کشور، اقای عبدالله فرحمند را مطالعه نمودم. زیبائی و پیام " سنگهای اسمانی " که انسان را به اینده امیدوار میسازد ؛ منرا به وجد اورد. این مجموعه بی نظیر به خواننده خویش روحیه ضد جنگ و احساس مبارزه بی امان را علیه ظلم و بی عدالتی داده ؛ زندگی ازاد را شایسته هر انسان میداند.
قلم توانا و ظریف شاعر جوان و ازده افغان، اقای عبدالله فرحمند ؛ انسان را به عشق و محبت انسانی و مبارزه عدالتخواهی فرا میخواند. 
من برای این جوان رشید که در قالب شعر با گامهای استوار در امر بیداری ملی هموطنان خویش میرزمد ، موفقیت های شایان از بارگاه ایزد متعال استدعا میدارم.

با عرض حرمت. عصمت رسا، فعال امور اجتماعی در شهر امستردام هالند