آرشیف

2020-4-29

امین الله سعيدي

نظریه ها و تفاسیر موجوده از حادثه 11 سپتامبر
 

چکیده

در نیمروز یازدهم سپتامبر 1002 دو برج ((سازمان تجارت جهانی)) امریکا به فاصله کمتر از 21 دقیقه مورد اصابت دو فروند هواپیما مسافربری قرار گرفت و بعد از 51 دقیقه، همین حادثه در مورد ساختمان ((پنتاگون)) نیز تکرار شد. دامنه تاثیرات این اقدام تروریستی که شیوه بی سابقه ای را به لحاظ نوع عملیات انتحاری به نمایش گذاشت نه تنها جامعهً امریکا، بلکه حیات سیاسی و اقتصادی کل جامعهً جهانی را متاثر نمود. با اینکه بیش از 21 سال از زمان این حادثه میگذرد، اما منشاَ و هویت عاملین آن همچنان در پرده ابهام است. در این مورد سازمان القاعده به رهبری ((اسامه بن الدن)) عامل این اقدام تروریستی معرفی شده، اما شواهد روشنی دال بر تایید این مسئله در دست نیست. برخی از صاحب نظران مسائل سیاسی ریشه های این حادثه را نه به انگیزههای شخصی و یا گروهی سازمان و یا فرد خاص، بلکه به روند روبه رشد نابرابری های اجتماعی و اقتصادی که اخیرآ در اثر فرایند جهانی شدن شدت گرفته است، نسبت میدهند. نظریات و تفاسیری دیگری چون؛ نظریه برخورد تمدنها، نظریه انتقام مقدس، نظریه استیالی مجدد، نظریه طغیان حاشیه علیه متن، طرح صهیونیستی، … در خصوص این حادثه مطرح است.

ادامه این مطلب در اینجا