آرشیف

2015-1-8

njehanzib

نصیحت یک مــادر هنگــام فــرستــادن دخترش بــه خـــانـــه بخت

درتاریخ اسلام ارزش زن همواره درپر توآیات قرآن وسنت صحیح رسول الله"ص"راه وروش سلف صالح وگذشته گان مؤمن آشکار بوده است ، زنانیکه همواره درپی تربیت نسلی مؤمن متعهد ومجاهد از هیچ تلاشی دریغ ننموده اند ، وظایفی را شریعت پاک محمدی برعهده زنان گذاشته که کمتر از وظایف مردان نیست ، اگرچه نحوه ونوع آن هامتفاوت است .
اگرمردان وظیفه داشتند بوسیله گرم نگهداشتن سنگرهای دفاعی درمیدان جهاد از کیان اسلام دفاع کنند، زنان باتربیت فرزندان که سنگرداران فردای اسلام باشند ،درین اجر شریک مردان اند ونیز باتربیت دخترانیکه فردا وفرداها مادران کسانی خواهند شد که وظیفه دفاع از دین ،عقیده وکیان اسلام را برعهده خویش گرفته از فدا نمودن جان خود درین راستا دریغ نورزیدند ، همچنان که مردان سلف صالح اسوه بعدی ها بوده وهستند وزنان آنها نیز بزرگترین اسوه برای زنان مسلمان درطول تاریخ بوده اند .
اینکه پای سخن یکی از زنان مسلمان نشسته وبه نصایح های که هنگام فرستادن دخترش به خانه بخت کرده است:
درزمانه های قدیم شخص بنام عمرو بن حجر پادشاه کنده از ام ریاس بنت عوف شیبانی خواستگاری کرد، وقتی شب زفاف فرارسید مادرش امامه بنت حارث اورا نصیحت کرد وپایه زنده گی مشترک وسعادتمند ووظایف او نسبت به شوهرش را شرح داد وگفت :
دخترم اگر نصیحت بخاطر رعایت ادب ترک میشد آن را به خاطر توترک میکردم اما نصیحت یاد آور فرد غافل ویاور عاقل است .اگر زنی پیدا میشد که بخاطر ثروتمند بودن پدر ومادرش ونیاز آنها به او ، از شوهری بی نیاز شود وتو از همه زنان بی نیاز تر بودی ولی باید بدانی که زنان برای مردان ومردان برای زنان آفریده شده اند.
مادرش گفت
دخترم ! تو از محیطی که درآن متولد شده وپرورش یافته ای جدا میشوی ، وکاشانه ای که درآن بزرگ شده ی پشت سرمیگذاری وبه آشیانه ی میروی که آن را نمیشناسی و همنشینی خواهی داشت که بدان الفت نگرفته ی و او مالک ومراقب توخواهد بود ، پس برای او کنیزی باش تا اوهم برای تو غلامی فرمان بردار باشد ودر برابر او همواره (10) خصلت را حفظ کن که برایت ذخیره وادوخته ی خواهد شد .
1-2 : باقناعت به وی ، دربرابر او تسلیم باش و به وی دل بسپار از اوفرمانبرداری کن وگوش شنوا داشته باش .
3-4 : مواظب چشم بینی اوباش ، تاچشم او بر زشتی تونیافتد ، واز توفقط بوی خوش به مشامش برسد.
5-6 : مواظب وقت خواب وغذایش باش ، چون گرسنگی پی درپی غضب را شعله ور میکند وپریدن از خواب خشم را برمی انگیزد.
7-8 : از ثروت ودارای او نگهداری کن وزیر دستان وخانواده اش را مورد لطف وعنایت خود قرار بده ، چون ملاک امر درمال ،حسن تقدیر ودرخانواده حسن تدبیر است .
9-10 : از استور او سرپیچی و اسرار اورا فاش مکن ، چون اگر با او مخالفت کنی آشتی خشم در سینه اش بر افروزی ف اگر اسرار او را فاش کنی از خیانت وعذر او ایمن نخواهی بود. از خوشحالی نزد او هنگامی که ناراحت است وهمچنین از افسرده گی نزد اوهنگام که خوشحال است پرهیز کن ، تا بتوانی تا آخر عمر وتاپای جان وفادار خوب بوده باشی و شوهر درین زمان منتدار توگردیده زنده گی تان بخوبی وموفقیت به پایان خواهد رسید .