آرشیف

2016-6-18

mazizi

نصیحت یک تعداد دوستان به اینجانب

گویند ز سوریه سخن بیش مگو !
از آه وفغان خلـــق دلــریش مگو!

با تو نبود حسـاب قصاب دمشق
از قتل  زیاد بره ومیش مگــو!

گر خلق مسلمان عـراق ذبح شوند
بر بند دهان ، زقبل واز پیش مگو!

در برمـا اگر زنده مسلمان سـوزند
 از دوزخ نمـــرود جفا کیش مگــو!
 

توهین بخــــدا ویا پیــــامبر بشـــود
خیر است !تو زآن قوم بد اندیش مگو!

در میهن  اگر پرچــــم اغیــار بلنـــد
حرفی تو زبیـگانه ویا خویش مگــــو!

مسئول نباشی تو ازین وضع خراب
تو شهـــد بنوش و دردی از نیش مگو!  

گــــویم که نصیحتِ ترا مــی شنـــوم
اما تو«عزیز» من کمی ازین بیش بگو!

پایان
——————–
م- ع- عزیزی
ساعت 12:30
روزپنجشنبه یازدهم رمضان المبارک سال 1457 هجری قمری
مطابق به : 2016-06-16