آرشیف

2017-6-30

mazizi

نصیحتی به ضیا رفعت شاعر هجوه سرا وبد دهنی که خدا و پیامبر و قرآن و اخلاق و ادب و شرافت را به تمسخر گرفته است

ای بچه کگ خیره ونادان توکی هستی ؟
دور از ادبِ طفل دبستان تو کی هستی؟

با آنکـــه الفبـــای دیانت نشناســـی
نفرت کنی از آیۀ قرآن تو کی هستی ؟
 

توهــجو و تمســـخربه خداوند نمــــائی
فرعون صفت،همباورهامان؛ تو کی؟ هستی
 

در بین جـــوانان وطن مثل عـــزازیل
غارتگر دین دشمن ایمان تو کی هستی؟
 

چون بلشویک ورافضی وداعش وطالب
مُخَـرِّبِ این کشور ویران توکی هستی ؟
 

در امر نفاق افگنی و جنگ زبانی 
سونامی ویرانگر وطوفان تو کی هستی ؟
 

ویرانی این ملک ز اهـــــداف اجـــانب
همراه براین لشکر شیطان تو کی هستی؟
 

در کشور ما مـــردم بی دین وبد اندیش
گر نیست به هرگوشه فراوان توکی هستی؟
 

در جمع گروهِ چپ ویا راست و سکولار
گستـاخ ودهن پارۀ بمیــدان تو کی هستی؟
 

هشدار! ازین این مردم دیندار ووطن دوست
روس از وطنش گشته گـــریزان توکی هستی؟
 

دعوت کنمت روی ازین قبله مگردان
اجـــداد تو بودند مسلمان تو که هستی
 

می باش برادر تو به هرمرد وزن ملک
ای زادۀ این خطۀ شیران تو کی هستی؟
 

ویران زاساس است کنون خانۀ الحـــــاد 
بیرون شو ازین خانۀ لرزان تو کی هستی ؟
 

عاقــــــل نرود در رۀ الحاد وضــــــلالت 
گر نیستی یک غول بیابان تو کی هستی ؟
 

مائو وستالین وخـــروشچف وبرژنف 
بد نامی شان ماند بدوران تو کی هستی ؟
 

توهین بــه خداوند و پیـــــامبر وکتابش
شیطان ننمودست بدینسان ؛ توکی هستی ؟
 

بیرون نما از خانه دل وســــوس ابلیس 
مگذار شود قلب تو ویران ،تو کی هستی ؟
 

بشنو سخن تلخ « عزیزی» به دل وجان
فـــــرزند وطن زادۀ افغان تو کی هستی ؟

 پایان 
———————
28-06-2017

م – ع – عزیزی
چند نمونه از اشعار کفر آمیز وگستاخانه ضیا رفعت یکی از مائو یستهای دین ستیز واخلاق ستیز وانسان ستیز مهد علم وفرهنگ هرات باستان

چند روزی زندگی و تا به این حد بحثِ مفت
این روا آن ناروا،این خوب آن بد بحثِ مفت

فرصتی تا هست صرف لذّت آزاد بِه
رفتن از دنیا مسلمان پاک مرتد، بحث مفت

آبروچی؟ شرم چی؟ راحت به آغوشت برس
این قدر درعشق بازی ها مردد بحث مفت

ای دل؛ آزادی برای انتخاب بانوان
دوست دختر داشتن؛ خوب است یا بد بحث مفت

قدرسکس انسان چه، حیوان نیز میداند که چیست
چشم پوشیدن ازین اندام، ازان قد بحث مفت

ازهوس مگذرکه رفتی از جهان رفتی دگر
مردن، پس زنده گردیدن مجدد بحث مفت

تشنه جان بخشیدن، آنگه غسل میت با شراب
طعنه ملا کنار خاک مرقد بحث مفت….ص 166
………………………………………
مبربرای دعا، دست سوی آسمان بالا
که ارتباط خدا با زمین گسیسته است باورکن…168
……………………………..
دین اگر راست بگوید که پس از مرگ بود زنده شدن
پس چه کس چاره کند زندگی لعنتی ما و ترا؟…198
……………………………..
آدمم نا اشرف مخلوق، یعنی پست، چیزی بیشتر!
این صراط المستقیم راه اولش بن بست چیزی نیست…201
……………………………….
پیغمبران هم دوستان نیمه راه اند این زمان
برخربگو با خود بمان، عیسی نمی ارزد به هیچ…207
………………………
در کلام آسمانی خوانده شد ممنوع عشق
میروم در زیر بار حرف سربالا؟ نخیر…213
………………………
داریم بر برهنگی حسنِ اعتقاد
یعنی به آیه های حجاب احترام نه…164
…………………………
یک راست در برابر صد آیه دروغ
نتوان دهی بروزبه کس، مشکلی دیگر…160
………………………….
پایان روز گار به عیسی وخر یکی
چی آسمان و چی لحد، ازین که بگذریم…148
………………….
ادعای وحی وپیوند خصوصی با خدا
آسمان شاهد؛ دروغ است این سخن ها یا درست؟
گر دهان این و دعا این و خداونداست این
میشود نی کار ما امروز نی فردا درست…154
…………………………..
مخواه از غیب، کز جنجال شیطان یافتم این قدر
خدا اول به خود میکرد اگر کاری به کس می کرد…154
……………………………….
هرچه که میل توست، مترس از خدا بکن
آوازۀ بهشت و جهنم قیاسی است…155
………………….
من از پاکی من از ایمان، من از اخلاق، بیزارم
و برهرچی که خوبی می شود اطلاق بیزارم
تنفر دارم از بالا نشینان سخت از این رو
من از هرچی که بگذارند روی طاق بیزارم"یعنی قرآن"157
——————-
این بود چند نمونه مختصر از سروده های گند آلود وپر از لجنی که ضیا رفعت بنام شعر بمردم عرضه کرده وآنهاا در قالب کتابی منتشر کرده است مشت کم یک نمونۀ از خروار گفتمت خود مفصلش بشمار 
وما علینا الالبلاغ 
28-06-2017