آرشیف

2018-9-14

محمد عزیز عزیزی

نصیحتی به سورناچیان جنگ اختلاف درافغانستان

بس کنید ای بد سـگالان بس کنیـد
ای بدام نفس وشیطان بس کنید

بر خرد حرمت گذارید هر یکی
دشمنی با عقل وعرفان بس کنید

از گذشته درس می باید گـــرفت
تابکی  در بند عصیان؟ بس کنید

گر همی ترسید ز قهــر کبریا
دشمنیها را همـه تان بس کنید

گر قبول دارید کتاب ذوالجلال
از برای حکــــم قرآن بس کنید

ملت است بیچارو وهـردم شهید
بس کنید آزارایشان بس کنید

من منم را سر برید ای جاهـــلان
تا شوید محبوب رحمان بس کنید

کارهای تان به ضد شرع ودین
برخلاف دین و ایمان بس کنید

بذر کین و اختلاف وبغــض را
کاشتن در باغ وبستان بس کنید

نفس شـوم وحب جـــاه ومــال را
دور سازید از دل وجان بس کنید

فکر منحوس تعصب را زخـــود
هر یک از اتباع افغان بس کنید

دشمنی با حزب وجمعیت چه سود ؟
هر دو هستید مثل اخوان بس کنید

دشمنان را شاد وخرم کـــرده اید
خویش را ریشخند ایشان بس کنید

این ندای آسمان باشد« عزیز»
کشتن نسل مسلمــان بس کنید

پایان
———————
م – ع – عــزیزی
11-09-2013