آرشیف

2014-10-19

مسعود حداد

نشناختی

زآتش سود جستی ودود را نشناختی
زعنبرتاج ساختی وعود را نشناختی

  سرودعبدمیخوانی، نمیدانی برای کی
به الحمد آشنائی ومحمود را نشناختی

سراپا پرتخطی بود رهی راکه توپیمودی
زبهتر ها گذشتی و بهبود را نشناختی

ندیدم تاکنون کس راچوتوباحرص بی همتا
سخاوت را ستودی و«جود» را نشناختی

بتی ساختی زابراهیم،به تعویض دیگربتها
چو«رعضه» بین آتش ،نمرودرا نشناختی

بت نادان نمیدانی ،ز چند بعدی من هرگز
بچسپیدی به حدادش ،مسعود را نشناختی

مسعود حداد
13 اکتوبر 2014