آرشیف

2014-10-19

mhadad

نشناختی

زآتش سود جستی ودود را نشناختی
زعنبرتاج ساختی وعود را نشناختی

  سرودعبدمیخوانی، نمیدانی برای کی
به الحمد آشنائی ومحمود را نشناختی

سراپا پرتخطی بود رهی راکه توپیمودی
زبهتر ها گذشتی و بهبود را نشناختی

ندیدم تاکنون کس راچوتوباحرص بی همتا
سخاوت را ستودی و«جود» را نشناختی

بتی ساختی زابراهیم،به تعویض دیگربتها
چو«رعضه» بین آتش ،نمرودرا نشناختی

بت نادان نمیدانی ،ز چند بعدی من هرگز
بچسپیدی به حدادش ،مسعود را نشناختی

مسعود حداد
13 اکتوبر 2014