آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

نشست سه جانبۀ کابل تصادفی بـــــــــود؟

در این اواخر نشست سه جانبۀ بین صدراعظمان بریتانیه کبیر دیوید کامرون و راجاپرویز اشرف صدراعظم پاکستان وجناب رییس جمهور کرزی در کابل تدویر یافت ،این یک عرف دیپلوماتیک است این گونه مسافرت ها کنفرانس ها ،نشست ها آن هم در سطوح بالایی رهبری  کشور ها بدون مفاهیمات مقدماتی وقبلی غیر ممکن است ،جای شک وتردید نیست صدراعظم بریتانیه دیوید کامرون با شناخت ومعرفت کامل تاریخی که در جغرافیایی قارۀ آسیا وخاصتا در شبه قارۀ هند وافغانستان دارند بعداز بنبست سیاسی در روابط امریکا وپاکستان اقدامات جدی را جهت عادی سازی روابط امریکا وپاکستان روی دست گرفته است، برای بریتانیا خیلی ها مشکل است کشور جدیدالولاده پاکستان متحد دیرین وی در تعاملات منطقوی وجهانی در آسیا چنین منزوی گردد که جهانیان او را بحیث کشور حامی تروریزم پنداشته به سیاست های منطقوی وجهانی وی به شک وتردید بنگرند .
این کنفرانس به نوعی پاکستان را بعداز کنفرانس توکیو دوباره در محراق توجه سیاست منطقوی وجهانی قرار داد ،ضعف دستگاه دیپلوماسی در کابل فقدان سیاست ها روشن در قضایای منطقوی پاکستان را مجال میدهد تا به مانورهای اغفال کننده افغانستان را بفریبد ،زمامدران در کابل نسبت این ندانم کاری ها منافع ملی افغانستان را زیر پا نهاده وبر ساز دشمنان چون داستان "خربرفت "مولانای بلخی برقصند.
به همه گان روشن است که بحران در پاکستان نسبت سر درگومی های سیاسی ،اجتماعی ،امنیتی بین اردوی پاکستان حکومت ملکی پاکستان وداد گاه عالی آن کشور در حالی افزایش بود کشمکش های قدرت در پاکستان باعث کنار زدن یوسف رضا گیلانی صدراعظم اسبق آن کشور شد حال جانب راجا پرویز اشرف که هنوز در قصر صدارات پاکستان بلدیت ومعرفت ندارد در کابل سرود صلح را سر داده وکشور خودرا قربانی تروریزم بین المللی میخواند "دزد هم میگوید خدا صاحب خانه هم "خداوند داود خان را بیامرزد، طی نشست درمسکو در مقابل  زیاده روی برژنف، به شدت از هویت ومنافع ملی کشور دفاع نموده جلسۀ مشترک با شوروی ها را ترک نمود .ولی ما در مقابل دشمن همیشگی که تدوام مداخلۀ آن در امورداخلی ما به تمام مردم ما آشکار است روزانه صدها هموطن ما در حملات انتحاری وبم گذاری های کنارجاده جان های شرین خویش را از دست میدهند این دشمن را مثل دوست دیرین مورد استقبال قرار میدهیم یعنی پلنگ تیز دندان را کبوتر پنداشته بخاطر صلح وسازش ستایشش نموده وبه لبخند مزورانه او، قاه قاه میخندیم، ساده لوحانه است که پنداریم که این صدراعظم جدید میتواند استراتیژی ای اس ای واردوی پاکستان را تغیر دهد این راجای نوظهور چون یوسف رضا گیلانی وریس جمهور زرداری ابزار در دست ارودو وای اس ای پاکستان میباشد. حکومت  راجا اشرف ادامه دهندۀ سیاست ها تزویر فریب و دغل بازی عمق استراتیژی اردوی آنکشور میباشد ،این صدراعظم جدید به هیچ صورت جرءت انتقاد از سیاست های گذشته پاکستان را ندارد قتل وکشتار هزاران انسان در افغانستان چه افغانستانی اروپایی ،امریکایی واسترالیایی تغیر در سیاست های پاکستان بوجود نخواهد اورد ،فقط مقاومت واستادگی مردم افغانستان است تاجلو  تجاوزات  پاکستان را سد نماید.