آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

نشست آیندهء قطر بـــــــا پیامد های خطرناک

 

درچند روزآینده ریس جمهورافغانستان جهت آغاز مذاکرات با طالبان سفری به قطر خواهد داشت، قطر کشور کوچک و ثروتمنداست که نفت وگاز سرشارآن این کشور را محراق تحولات وتبدلات جهان عرب قرارداده ،دفاع قطراز از جنبش های جهان عرب یعنی بهارعربی،درتونس ،لیبیا،مصروسوریه ،قابل غور وتعمق است.
ولی حضور قطر در حوادث خون بار افغانستان با وصف انکه این کشورحتی نماینده گی سیاسی در کابل ندارد ،گواهی محکم تحرکات سیاسی قطر در معضله غامض و پیچیده افغانستان است، شایعات ایجاد نماینده گی طالبان در قطر سرانجام بعد از گفتگوهای های زیاد به واقعیت قرین گشت، دولت موجوده افغانستان که بعد از حوادث خونین یازده سپتامبر شکل گرفت ،با وصف داشتن چندین نهاد دمکراتیک از قبیل ریس جمهور انتخابی ،پارلمان انتخابی جامعه مدنی و اتحادیه های مختلف صنفی ،وخاصتا قوای مسلح سه صد هزارنفری مجبور گردانیده شده که با یک گروه شورشی که حتی پشتیبانی ده فیصد مردم افغانستان را با خود ندارد با تضرع به تگدی و گدای صلح بپردازد ,ریس جمهور کشور که کمترازیک سال از ریاست جمهوری نامبرده باقی مانده در باره انتخابات ریاست جمهوری مطابق به وظیفه خویش عمل ننموده با تلاش وتپش بی حد و حصر مثل گنگ خواب آلود بدون آنکه منافع علیای کشور را درنظر گیرد برای ختم جنگ ودرگیری رهسپار یک سفر بی محتوا به قطر است، ,پیامد های این ژست و حرکت سیاسی جناب ریس جمهور چه منفعت را به کشور به بار خواهد اورد،طالبان دولت افغانستان را دولت دست نشانده پنداشته آماده هیچ گونه تماس رسمی به این دولت نیستند و در تازه ترین درگیری ها در بدخشان اسیران قوای مسلح را در این ولایت سر بریدند و این اولین و اخرین جنایت انها نیست !
• ولی ارگ ریاست جمهوری چون جزیره کوچک جدا از مردم مصروف پلان ها و پروگرام های اند که برای مردم افغانستان قابل فهم و درک نیست، تجربه چهار دهه اخیر بیان گر تمایلات ازمندانه کشور های خلیج در بحران افغانستان بوده ،به همگان اشکار است که عربستان سعودی و امارات متحده عرب اولین کشور های بوده اند که رژیم متحجر طالبان را به رسمیت شناخته ،مصروف تهیه وتدارک لوژستیکی برای امارت اسلامی انها با تفاهم به پاکستان بودند ،قطر که یکی از متحدین عربستان سعودی و اضلاع متحده امریکا است محال است که بدون مشوره با سردمداران حال سعود چینین پروژه بزرگ را روی دست گیرد، زیرا موجودیت قوای یکصد هزار نفری ناتو و سرمایه گذاری اقتصادی انهادرکشور ما، قطر چنین جرئت و شهامت را نخواهد داشت که در مقابل ناتو و امریکا قرار گیرد این بدان معنی است که سناریو جدید از جانب امریکا ،عربستان و شیخ نیشین های عرب با تفاهم هم در حال تدوین است ،اگر قضایا به همین گونه باشد دولت موجوده افغانستان در این مسیر چیگونه نقش را ایفا خواهد نمود ؟ همسوی و اتخاذ سیاست واحد با عربستان و قطر با تفاهم به پاکستان کشتی شکسته افغانستان را در ساحل نجات خواهد رسانید؟ ایا طالبان برمبنی این طرح ها شامل ساختاردولت خواهند شد ؟
از ان جای که دوره کاری ریس جمهور رو به اختتام است این تلاش ها چه پیامی را در ذهنیت مردم افغانستان تداعی منماید؟
تقابل لفظی بین دولت افغانستان وامریکا درخصوص زندان بگرام و خروج قوای خاص امریکای از میدان وردک سناریو ساختگی استخباراتی اند ؟در صورت که زندان بگرام به بسیار ساده گی به دولت افغانستان سپرده شد، به یقین که درمیدان وردک هم چنین خواهد شد! .ولی این همه سروصدا در باره پیمان امنیتی ،زندان بگرام ،و حوادث میدان وردک سناریو کاذب اند که تمام حلقات سیاسی جامعه مدنی و احزاب سیاسی را به بازی گرفته است . 
اگر امریکا و کشورهای خلیج به شمول عربستان سعودی وامارات متحده عرب با رقابت ودشمنی که باایران دارند، ودر این سناریو واحد باهم همسو هستند، تیم حاکم هم نیزبا انها در تشریک مساعی قرار گرفته، تصور باید نمود که آشوب جدید در راه است.؟
ایران ،ازبکستان ،تاجکستان ،روسیه و چین در این قضایا چگونه واکنش نشان خواهد داد اگر به شکل عریان وروشن این قضایا مورد برسی قرار گیرد برای شکست طرح های هستوی اتومی ایران مردم افغانستان در جغرافیای اسیای جنوبی یک قربانی است .دلایل موجه در راستای پبیشبرد این سیاست در منطقه وجود دارد، در صورت تضعیف ایران سیادت و حاکمیت ایران در خلیج فارس به چالش مواجه گشته بحرین، قطر، و امارات متحده،عربستان سعودی در منطقه یکه تاز ابهای خلیج فارس خواهند شد؟.