آرشیف

2015-5-29

عصمت الله راغب

نشستهای نوبتی جمعیت فکر ادامــــه دارد

امروز پنجشنبه 7/3/1394 بار دیگر خدا را سپاسگزاریم  که مایان را توفیق  استماع نمودن به سخنان گهربار استاد سید احمد اشرفی که با یک فصاحت وبلاغت غرا درباب شرح وتفسیر یکی از ماده های اهداف جمعیت فکر تحت نام "عرضه خدمات اجتماعی برای شهروندان کشور متناسب به توانایی جمعیت فکر" سخنرانی داشتند، فرصت اشتراک را عطا کرد. استاد سخنور خدمات اجتماعی ویا هم تامین خدمات اجتماعی  را محور فعالیت های دوطلبانه بشر خوانده که همه چیز در محور آن می چرخد، درپهلوی آن استاد می افزاید که تامین خدمات اجتماعی درتمام ادوار یکی از وظایف اساسی دولت ها بحساب آمده که دولت دربرابر رعیت وملت مکلفیت دارد تا بهترین خدمات بشری را عرضه نماید. ازینکه انسان موجود اجتماعی تعریف شده ونیازی به همزیستی وداد وستد باهمدیگر دارند گفته شده است که؛ قطعاً انسانها از بعدی اجتماعی بودن شان نمی توانند که زنده گی منزوی وعاکفی بدون برخوردهای همزیستی وزنده گی مشترک با همنوعان خود به حیات خویش ادامه بدهند که این موضوع (زنده گی انزوایی وخلوت گزینی دایمی) در دین مبین اسلام نیز مردود است. روی این ملحوظ وقتی به زنده گی اجتماعی انسانها نظر می اندازیم دقیقاً در می آبیم که دست آورد بشر از زنده گی مشترک وتعاون مفکوره ها برای ایجاد سهولت های زنده گی، خودش به میان آورنده ی ابزارهای خدماتی زنده گی اوست! وهمین عرضه خدمات تا امروز تغییرات بزرگ را درزنده گی بشر رونمان ساخته است ویا به عبارت دیگر گفته می توانیم که خدمات اجتماعی عبارت ازتکافل اجتماعی است که همه افراد بشر درآن باید سهم مشترک بیگرند وهمچنان همه افراد بشر مکلفیت دارند تا به منظور ایجاد عرضه خدمات ورفع نیازمندی هایشان برنامه های دقیق روشن را روی دست داشته باشند.
اما آنچه که بقول استاد اشرفی درباب عرضه خدمات اجتماعی درسیر زنده گی بشر خیلیها ارزنده ومهم تلقی می شود، همان عرضه خدمات اجتماعی است که  در صدر اسلام توسط پیامبر محبوب مان حضرت محمد  بنیانگذاری شده است که هم جنبه تیوری(نظری) وهم جنبه کاربردی( عملی) دارد. پیامبر جامعه را به مثابه یک کشتی دراقیانوس خوانده که با ارتکاب یک اشتباه هم سرنوشت کشتی وهم سر نوشت سرنیشینان آن درخطر نابودی قرار می گیرد ویا هم درجای دیگری پیامبر جامعه را به یک پیکر واحد تشبیه کرده است که مفهوم حدیث پیامبر را درشعر افصح المتکلمین حضرت سعدی نیز هویدا می بینم که بنی آدم را اعضای یکدیگر می خواند…. قابل یاد آوریست که اساس یک حکومت اسلامی را پیامبر از هجرت خویش از مکه به مدینه اساس می گذارد ودر"وثیقه مدنی" چنان یک قانونی اساسی را بینان گذاری می کند که تا امروز هیج یک از قوانین دنیا به آن  به منصه رقابت نه نشسته؛ بلکه به لحاظ کلیت مفهوم ومحتوا تمام قوانین را زیر پوشش خود قرار داده است که ما دراین وثیقه بزرگترین جلوه های انسانی، اخلاقی، دینی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و….را به ساده  ترین رقم آن حس می کنیم؛
وقتی به  تقسیمات خود مختاری مال انصار همرای مهاجرین که بر مبنای یک عمل اخلاقی صورت گرفت متوجه می شویم، سترگترین جلوه دینی را در آن درک می کنیم وتا امروز نظیرش درهیج یک از قلمروی زنده گی بشری تکرار نشده است وهمینطور تکرار نخواهد شد.
دیگر اینکه تشویق وترغیب تمام اصحاب ویاران پیامبر را از سوی جناب خودیشان به کار وزحمت کشی به منظور ریشه کن ساختن فقرو فاقه گی ومبارزه جدی علیه محوی گدایی گری در بین مسلمانان .
زمینه سازی وتشویق دهاقین به زراعت از راه های مختلف تا از طریق آبله دست خویش نفقه کنند.
تشویق مردم به مشارکت عمومی برای ایجاد خدمات عامه، ازقبیل اعمار مساجد، پرداخت هزینه های غزوات وغیره.
درنتجه گفته می توانیم که خدمت وایثار گری یک غریزه فطریست هیج ربطی به کفر مسلمان ندارد.  با استتناج ا زمباحث فوق مفهوم حدیث نبوی را برای جلوگیری از اطاله شدن کلام به دو معنای ذیل خلاصه می بخشم که جان سخن را در آن در خواهی یافت:

۱.   تعاون وهمکاری منحصر به قوم ومذهب، رنگ وبوی نیست؛ بهترین مخلوق کسی است که خیرش به دیگران می رسد.

۲.  همچنان کارخیرخواهانه منحصر به مال وثروت نبوده؛ زیرا امر به معروف یک امر خیرخواهانه است ونهی از منکر صدقه،  که با ثروت کم  ویا هم می توانید بدون پول وسرمایه آنرا انجام دهید.

نوت: نشست های هفت وار جمعیت فکر درصالون مسجد حضرت خضر(ع) واقع چهاراهی لب جر خیرخانه، با سخنرانی بزرگترین چهره های نویسنده، پژوهشگر ومحقق کشور ادامه دارد، امیدوارم درکنفرانس خودی تان مشعوفانه اشتراک نموده از کمال معنوی این بزرگان استفاده ببرید.
عصمت الله راغب عضوی شورای مرکزی موقت جمعیت فکر