آرشیف

2014-11-16

استاد عبدالمجید نامجو

نشد

 

 

از بودن من حاصلی جز خواب نشد

.وز گردش این چرخ مرا تاب نشد

 

.بیهوده به دامان فلک زاده شدم

.یک لحظه به کام من می ناب نشد