آرشیف

2015-8-17

محمدگل پویا

ندیدن عواقب و پیامدهــــــا

اغلب اعمال انسانی به صورت مقطعی وبدون فکر به آینده صورت میگیرد .
انسان های بیشماری وجود دارند که بدون تفکر وپیش بینی عواقب احتمالی اعمال خود تصمیم به کاری میگیرند ودرآخر زمانکه شکست به سراغ آنان میآید ،انگشت اتهام خودرا بسوی دیگران نشانه میروند ،متاسفانه زمانکه انگشت اتمام خودرا به سمت دیگران نشانه میگیریم وآنان را به عنوان عاملان اصلی شکست هایمان معرفی میکنیم ،فراموش میکنیم که یک انگشت به سوی آنها وسه انگشت به سوی خودما اشاره میکند اما فقط یک انگشت را میبینیم !