آرشیف

2015-2-28

عبدالقادر حيران غوري

ندای ملت که در سال 1392 بحضور کرزی صاحب تقدیم شده بود

بسم تعالی

کرزیا از بهر خدا هوشدارفهم کن تا که خطا نکنی
مصونیت قضایی را با لشکر امریکا امضا نکنی

ملت را بد بخت تیم خود را بدو عالم رسوا نکنی
ما را به زیر یوغ استعمار یهود و نصا را نکنی

لوی جرگه خود ساخته را بهانه و معما نکنی
ملت آزاده افغان را بد نام درین دران دنیا نکنی

درین عصر زمان توطه ودسیسه را بر پا نکنی
چهره سیاه دشمن را به این خاک سفید صفا نکنی

گلهای آزادی وطن را پژمرده امروز وفردا نکنی
فوج صفاک ایرمن را در وطن ما جا بجا نکنی

خون شهیدان گلگون کفن را به دالر سودا نکنی
آه وناله یتیم وبیوه را بلند به فلک وسما نکنی

از فطره خون بی گنا هان وطن بحر ودریا نکنی
زین بیشتر به دشمنان بی حیا رحم ومدارا نکنی

باور به وعده های دورغین بارک اوما نکنی
مارا ازین بیشتر پریشان حیران وبینوا نکنی

                                                                 
یوم پنحشنبه 23 عقرب 1392
عبدالقادر حیران غوری شهر فیروز کوه
 
 
!
پاسخ

ملت غیور و وطن دوست ما به سپاس انیکه جناب کرزی صاحب ریس جمهور سابق افغانستان به در خواست وندای مظلومانه شان لبیک گفت با وجود فشار های داخلی و خارجی که برای کرزی وارد بود مردانه وشجاعانه مقاومت واستقامت نمود . وانچه را که امریکا وانگلیس می خواستند تابه امضا سند امنیتی ومصعونیت قضایی عساکر امریکایی درزمان ریاست شان بخاطر رسیدن به اهداف خود از شان پیمان بگیرند . اما کرزی صاحب بسیار با شهامت اسلامی باغیرت جهادی وافغانی خود جواب رد امضا پیمان را داد وتا اخرین وقت حکومت خویش مردانه از تصمیم حود دفاع کرد .به خواست وارزوی که مردم افغانستان ازشان داشتند لبیک گفت . .این ملت برای شان بعوض افرین ها را نثار کردند.
 

افرینت کرزیا ! افرینت که با عهد پیمان  خود وفا کردی 
افرینت که از امضا سند فروش وطن با استعمار ابا کردی

افرینت که نه به استخاره  نه هم به سخن منافق هاکردی
افرینت که دشمنان دین و وطنت  را رسوا وروی سیاه کردی

افرینت این  همت را همچو مسعود مسحود بطور اشکارا کردی
افرینت که این جهاد را برای  وطن و ملت فی سبل الله کردی

افرینت که این خدمت وایثار را بوطن چواحمد شاه بابا کردی
افرینت که این کشور ویران را به ابادی هم تماشاه کردی

افرینت که در ازاد منشی پیروی از سلا طین غوری ها کردی
افرینت که ننگ وغیرت افغانی  خودرا چو غیاث الدین بجا کردی

افرینت که ذمینه تحصیل را اماده برای دختر وپسرها کردی
افرینت که مداریس دینی را مطابف به امر الله بنا کردی

افرینت که در اخیر همچو ربانی مردانه توکل را بر خدا کردی
افرینت که قدرت ارگ را به خوبی وبه خوشی رها کردی

افرینت که ملت حیران خویش را مشغول ومنوط به بدعا کردی
افرینت که فایده وسود را هم به این دنیا  وهم به ان دنیا کردی

عبدالقادر حیران غوری عقرب 1393