آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

نخواهد شد

 

زین طرزعجب راهی  بگشوده نخواهدشد
وین جادهء نـا همـوار پـیـموده نخواهد شد
 
گــر آب همینگـونه  ور کــوزه همین باشد
زو تـشـنـه لبـی را دل  آسـوده نخـواهد شد
 
بـیـداد و تـظـلـم گـر ایـنـگـونـه بــود رایــج
شیــریـن دهن ما زیـن  فـالوده نخواهد شد
 
آرام شــو از مسـتـی  آســوده وعـاقـل شو
بر چـسـب و بـد اندیشی با توده نخواهد شد
 
ایــن فـکـرهــیــولایــی نـقـشی بـود اندراب
هـرگـفـتـه عمـل خـواهد بیهوده نخواهد شد
 
بـر حکــم خــداونــدی  تـا قــاف قــیــامـتـها
این گردش روز وشب  فرسوده نخواهد شد
 
در صــحــن هـمــه عـالــم  اولاد بــنــی آدم
بــر حســب مـرام تــو  فرموده نـخواهد شد
 
بــا لاف کلـیســایــی  بــا حیــلـهء تـرسـایی
فــرهـنـگ اصــیـل مــا  بـزدوده نخواهد شد
 
(دهزاد)اگــر بــد خـــواه  ابـهـام هـمـیگویـد
دامان شرف پاک است  آلوده نـخـواهـد شد