آرشیف

2016-7-23

Shahla Latifi

نحوه پوشش

به نظر من اصول و نحوه پوشش/ لباس/ چادر هیچ مهم نیست؛ و زنان (وطن) باید در مورد جامعه بدانند که امنیت، صلح، معرفت و دانش انسانی و اجتماعی و تفکر و ایده های بسیجی هنوز بر جامعه حکمفرما نیست؛ پس باید و می بایست با احتیاط و هوش عمل کنند تا عزت و اندام شان را از زشتی های محیط محفوظ بدارند

به امید آینده روشن و صلح آمیز
شهلا لطیفی
07-12-2016