آرشیف

2015-1-24

داکتر محمدعمر لعلزاد

نحـــــوه صحيح مسواک زدن

 

 مسواک زدن صحيح از ارکان اصلی مقوله حفظ الصحه دهان و دندان ميباشد ….کمتر کسی را ميشود يافت که در طی شبانه روز مسواک نزند ولی چيزی که کمتر بدان توجه ميشود نحوه صحيح مسواک زدن ميباشد …. به طوری که در اکثر موارد مسواک زدن با مسواک نزدن زياد تفاوتی نميکند …. يادگيری مسواک صحيح زدن کمک شايانی در امر حفظ الصحه  دهان و دندان خواهد داشت هر چند که آموزش صحيح مسواک زدن حضوری بهتر است ولی خوب با توجه به امکانات محدود تصويری و نوشتاری سعی ميکنم که به طور عملی به اين مقوله بپردازم ….. میرویم  سر اصل مطلب ….
     هدف اصلی از مسواک زدن را اگر بدانيم کمک بزرگی در عملکرد ما خواهد گذاشت …. هدف اصلی يک مسواک زدن صحيح پاک کردن کليه مواد غذائی همراه با مواد رسوبی مختلف و ميکروارگانيسم هائی که به طور طبيعی بر روی کليه سطوح دندان جايگزين شده اند ميباشد مسواک زدن وقتی تکميل خواهد شد که  مجاورات دندان با لثه و سطح زبان را نيز مورد توجه قرار داد. پس به طور کلی سه نوع مواد است که در لا بلای شيار های دندان ….. بين دندانها و…. بين دندانها و لثه رسوب ميکنند :

  • مواد غذائی که در طی روز مصرف ميشود

  • پرو تئينهای بزاق و موادی که در طی شبانه روز براثر تجزيه مواد غذائی در محيط دهان توسط آنزيم ها و ميکروبهای موجود در دهان بوجود ميآيد

  • ميکروبهائی که به طور طبيعی در محيط دهان وجود دارد

هدف اصلی مسواک زدن پاک کردن کليه اين مواد از سطوح مختلف دندانی است .حال میپردازيم به روش مسواک زدن :
قبل از شروع مسواک زدن بايد از تميز و سالم بودن مسواک خود مطمئن بود که در مقاله ای ديگر شرايط يک مسواک خوب را توضيح خواهم داد…. خمير دندان به مقدار کافی بر روی سطح مسواک ميگذاريم سپس دهان را با آب خيس ميکنيم تا خمير دندان خوب کف کند …. سپس اول از سطح جونده دندانها شروع ميکنيم به طوری که با حرکت رفت و برگشتی در روی سطح جونده خمير دندان بخوبی کف ميکند و شيار های موجود بر روی دندان تميز ميشود …. سطوح جونده در هر فک در دو رديف سمت چپ و راست قرار دارد که از يک سمت فک پائيين شروع کرده و به سمت ديگر رفته و سپس همينطور برای فک بالا اقدام ميکنيم …. تميز کردن سطوح جونده مشکل خواصی ندارد و اگر دقت شود و وقت کافی گذاشته شود بخوبی تميز ميشود …. سپس ميرويم سراغ بين دندانها که اين کار بدون استفاده از کمک نخ دندان امکانپذير نيست که در قسمت نحوه صحيح استفاده از نخ دندان توضيح خواهم داد …. بعد از تميز شدن بين دندانها ميرويم سراغ مجاورات دندان با لثه که به نظر من مهمترين قسمت اموزش مسواک زدن درک نحوه  تميز کردن اين ناحيه ميباشد و اکثرا به اين قسمت مردم کمتر توجه داشته و مشکل اصلی در رعايت حفظ الصحه  هم در تميز کردن اين ناحيه ميباشد لذا اين قسمت بيشتر توضيح داده ميشود
 
 
به اين تصوير دقت کنيد….. حاشيه بين لثه و دندان به صورتی است که شکل آناتوميکی آن فضاهای متعددی را ايجاد ميکند که در يک برسی سه بعدی ميشود فهميد که در هرسه بعد دارای فضاهائی است که دسترسی مسواک به اين نواحی مشکل ميباشد اين تصوير را به خاطر بسپاريد تا دوباره برميگرديم ….
 
 
اين تصوير را ميبينيد …. به طور معمول ما مسواک را به صورت  رفت و برگشتی در سطوح طرفی دندانها حرکت ميدهيم که اين اشتباه است و اولا در دراز مدت باعث سايش در روی دندان در مجاورات لثه ميشود و در ضمن با پريدن پرز های مسواک از روی بر جستگی يک دندان بر روی برجستگی دندان مجاور عملا بين دندانها خوب تميز نميشود……خوب پس چه کار بايد بکنيم ؟….. قبلا پيشنهاد ميکردند که به جای اينکه حرکت رفت و برگشتی مسواک بر روی سطوح کناری دندان به سمت جلو و عقب باشد اين حرکت به صورت بالا و پائين باشد …. يعنی مسواک را از سمت لثه به طرف بالا حرکت داده و مسواک بزنيم …… اين نيز جوابگوی ما نخواهد بود علت هم اين است که باز حاشيه مجاور بين لثه و دندان تميز نخواهد شد ….. چرا ؟ خوب به عکس قبلی برگرديد ….. خود لثه يک برجستگی دارد که هر چه به سمت دندان پيش برويم فرورفتگی ايجاد شده و به دندان ختم ميشود ….. سپس دندان نيز يک قوسی دارد و در وسط هايش به حد اکثر بر جستگی ميرسد …. خوب در صورت کشيدن پرز مسواک از پائین به بالا و بر عکس اين پرز ها از روی برجستگی لثه پريده و بروی برجستگی دندان قرار ميگيرد و عملا اين حاشيه بين دندان ولثه تميز نميشود ….  ….
 
 
به اين تصوير دقت کنيد و خوب گوش کنيد به ادامه مبحث؟!….. مسواک را با يک زاويه ۴۵ درجه نسبت به محور طولی دندان بر روی شيار لثه و دندان قرار ميدهيم و مقداری فشار ميدهيم به سمت پائين تا پرز های مسواک کاملا بين لثه و دندان و همچنين بين دندانها فرو رود ….. مانند شکل …. بعد با يک حرکت لرزشی مناسب و با دامنه کم مسواک را به سمت بالا حرکت ميدهيم اين حرکت لرزشی محدود بايد سه چهار دفعه تکرار شود تا کليه سطوح غير قابل دسترس برای مسواک تميز گردد….
 
 
برای سطوح داخلی دندانها نيز به اين طريق عمل ميکنيم ….. تصوير به خوبی گويا ميباشد
 
 
برای سطوحی از دندان که در قوس فک قرار دارند بايد با مانور مناسب و چرخاندن جهت مسواک دسترسی به نواحی که توضيح دادم را فراهم سازيم ….. به طوری که هر چه از ناحيه دندانهای عقب فک به سمت جلو پيش ميرويم جهت مسواک را هم تغيير ميدهيم به طوری که در دندانهای جلو کاملا از از پرز های جلوئی مسواک برای تميز کردن استفاده ميکنيم
چند نکته فنی در مسواک زدن

  • نقاطی که در طی اين مدت کاری متوجه شدم که مریضان خوب تميز نميکنند عبارتند از ۱- ناحيه دندان عقل که معمولا به علت حالت تهوئی که برای شان دست ميدهد کمتر مسواک ميزنند … وبه اين علت است که دندانهای عقل با اينکه ديرتر از همه دندانها در ميايد زودتر از بقيه میپوسد ….۲- قسمت هائی که در قوس فکی فرار دارد بخصوص از قسمت داخل به خاطر اينکه مانور دادن در اين نواحی سخت ميباشد يعنی  قسمت دندانهای عقبی را مسواک ميزند و بعد می اید  دندانهای جلوئی و به قوسها فک در ناحيه دندان نيش کمتر توجه ميکند…..۳- سطح روئيه زبان که حتما بايد مسواک کشيده شود که بی توجهی ميشود و لای پرزهای زبان نيز بايد تميز کردد

  • معمولا موقع مسواک زدن فکرما جای ديگری است و به همه چيز فکر ميکنيم غير از مسواک زدن ……؟!!!!!  آقا یان و خانم ها موقع مسواک زدن فکرشما به مسواک زدن باشه نه به مشکلات روزمره؟! با حواس جمعی مسواک بزنيد ببينيد که چقدر موثراست ….

  • متخصصين گفته اند که طول مدت مسواک زدن صحيح بين ۵ الی ۷ دقيقه ميباشد ….. 

  • سعی کنيد که بعد از شستن خمير دندان يک بار هم بدون خمير و به قول معروف خشک مسواک بزنيد …. ؟

 
نوت : تمام تصاویر از سایت  ایراندنتست اخذ شده