آرشیف

2018-12-20

استاد محمود بی پروا

نتایج انتخابات پارلمانی

دیشب مورخ 13 قوس 1397 کمیسیون انتخابات نتایج پارلمانی ولایت غوررا به اعلان سپرد و از طریق تلویزیون طلوع برنده گان ابتدایی به استماع مردم غور رسانده شد که درآن کاندیدان محترم هریک داکتر ابراهیم ملک زاده، عطامحمد دهقانپور، گلزمان نایب ، حاجی وکیل کرام الدین رضازاده، رقیه نایل وفاطمه کوهستانی دردور ابتدایی برنده شناخته شدند. هرچهار نفر مرد برنده از پرنفوذ ترین افراد درولایت غور اند که پایگاه اجتماعی هر چهار ایشان به سطح بلند قراردارد وهمین برخورداری اجتماعی بود که آنهارا برنده ساخت. نزد مردم غور هرچهار آنها اشخاص مورد احترام و قابل قدر اند. خداوند ایشانرا درراه خدمت به مردم غور موفق وکامیاب داشته باشد. کسانی که نظر مخالف داشته باشند، مردم غور میدانند که این مخالفت ها عقده های شخصی وبدبینانه های بی مورد میباشد زیرا درحال حاضر کسی دیگری بیشتر ازاینها محبوبیت وطرفدار دربین مردم غور ندارد. بناء انتخابات منصفانه بود وبه این مهر تائید گذاشت که برنده آنانی اند که مردم پشتیبان آنها باشد. به برنده گان وطرفداران فرد فرد آنها صمیمانه تبریک و موفقیت عرض میدارم. خدا کند که اینها مانند بعضی از وکلای دوره های قبل به مراجعین خود از دشنام وناسزاگویی کار نگیرند تحت این نام که اینها به دیگران رای دادند نه برآنها. شاد وکامگار باشند.