آرشیف

2016-4-4

نتایج امتحانات کانکور ســال ۱۳۹۴ ولایت غور

نتایج همه اشتراک کنندگان کانکور سال ۱۳۹۴ ولایت غور را برای شما تهیه نموده ام، آنهائیکه هنوز به نتایج شان دسترسی نداشته باشند میتوانند نتایج خود را درین لست مشاهده نمایند.

عبدالحق ضیاء

 

لست نتایج اینجا