آرشیف

2015-1-9

عبدالرحمن احمدی

نا هنجاری هـــا در چند مــاه آخـــر در غـــــور:

طوریکه به همه گان معلوم است دراین اواخرولایت غور دراوج بحران ها وچالش های ،قومی ،نژادی،سمتی،ملوک الطوایفی قرارگرفته است.درچندروزاخیرحوادث ناگواری همچون،دزدی های پی درپی مسلحانه،افزایش افرادمسلح غیر قانونی،بسته بودن دروازه های چندین مکتب از طرف زورمندان و طالبان وصد هاحوادث ناگوار دیگرکه ملت غور رابه کام فلاکت کشانیده است.تااینکه حادثه خیلی ها تکان دهنده که ملت غور را متأ ثرساخت،متهم کردن وقتل جوان دانشمند،عادل ،صلح دوست ،مردشجاع،غیورودلیرمردملت غور شهید فخرالدین «شهریارشرق» بوده است.این دلیرمردکشور درراه تحکم صلح وحدت انسجام وهم آهنگی دربین ملتش همیشه ازهر گونه تلاش دریغ نورزید.دراین اواخر ازطرف دولت بدون کدام تحقیق وبرسی متهم به همکاری کردن به مخالفان دولت گردید که دریک حمله درد آورومتأثر کننده ازطرف ددها ودست هایکه آلوده بخون مردم است شهیدگردید،واین ددهای روزگار کبوتر صلح ملت غور را ازبین بردندونگذاشتند که این کبوترخوشی ها پیام صلح رادرفضای کائینات پخش نماید که ازلطفش فضای دنیا منورازنور صلح کردد. من بحیث یک دانشجو این حادثه ناجوان مردانه وبزدلانه ازطرف هرفردویا گروه که صورت گرفته به شدیدترین الفاظ محکوم میکنم واز مردم غیور خود میخواهم که راه این مرد دلیروصلح دوست راادامه داده وجلو همچون قضایای ناگوار که باعیث مختل شدن فضای صلح درآینده میشود بگیرند. حال سوال دراینجاست که علت این ناهنجاری هاونابسامانی ها درچیست؟ ومسئول کیست؟ وراه بیرون رفت از این معضله ها وچالش ها درچیست؟علت این همه ناهنجاری هاکه دراین ولایت بوجود می آید، بی توجهی دولت مرکزی ، بی کفایتی مسئولین دولتی وارگان های مسئول امنیتی دراین ولایت،قرارگرفتن افراد بی کفایت وکم خرد دررأس دولت ،وهمچنین فقراقتصادی وبیکاریهای متداوم که ازبی توجهی دولت مرکزی دامن گیراین مردم شده .سبب آن شده است که مردم این ولایت دست به کارهای خلاف همچون ،سرقت ،قتل وغیره اعمال ناجایز زده وباعیث مختل شدن امنیت سرا سر این ولایت شود.پس دراین حالت وظیفه جوانان وبزرگان اقوام چیست ؟وچه کار باید کرد تا مردم وملت رنج دیده خودرا از این همه نابسامانی ها وناهنجاری ها نجات داد؟

نویسنده : عبدالرحمن ( احمدی )

دانشجوی سال دوم دانشکده اقتصاددردانشگاه بدخشان