آرشیف

2014-11-17

عزیزه عنایت

نا امنی های روز افزون درافغانستان!

افغانستان با قدامت تاریخی وکهنی که دارد با داشتن منابع سرشارومنازطبیعی زیـبا همیشه توجۀ کشورگشایان جهان را به خودجلب کرده است که بیگانه گان به نوع سعی کرده اند باایجاد تفرقه ونفاق دربین ملت شریف افغانستان با استفاده ازیک عده افراد قدرت طلب و قوم گرادر داخل افغانستان هرج ومرج انداخته وجریانات را به نفع خویش بچرخانند.
ولی درچنین حالات فرزندان دلیرو باشهامت این مرزوبوم بادلیری وشجاعت باربارازاین ورطه ها بدرآمده وافغانستان رایک کشور مستقل وآزاد برای جهـان  معرفی کرده اند که کارنامه های شان باعث افتخارات نسل برنسل گردیده است. تحمیل جنگهای بیشترازسی وپنج سال تجربه های گذشته را نیز تکرار نموده که درس خوبی برای حاکمان وسیاستمداران دولت ها درافغانستان بوده است، میباید ازاین تجارب و عمل کردهای بزرگان آموخت. وارد شدن قوای شوروی وقت، ودوباره بیرون راندن آن، تسلط دولت انگلیس و رهایی افغانستان از چنگ آنان همه وهمه نمونه های آن است .
دولت امریکا ومتحدینش که بعداز 11 سپتامبر2001 بخاطرازبین بردن افراد القاعده وتروریسم که جهان را تحت تهدید قرار میداد وبا ازبین رفتن آن برای ملت  افغانستان صلح و ثبات می آمد وارد خاک افغانستان گردیدند که درآن زمان افــراد طالبان بیشترازپانزده ویا هم بیست هزارفرد نبودند، درحالیکه قوای نظامی امریکا و متحدینش بیشتر ازصد هزار تن بودند وآنهم باتجهیزات مدرن ومجهز، همچنان پولهای هنگفتی که دراین مدت بیشتراز دوازده سال درافغانستان به نامهای مختلف سرازیر شد که افراد طالبان دربرابرچنین قوای نیرومند و بزرگ پرکاه هم نبــود. اما دیده شد که دراین مدت بیشترازدوازده سال علاوه ازاینکه تروریسم را از بین نبردند بلکه به کشتار و خونریزی های هموطنان بیگناه مان نیز افزوده شد که درهمین مدت دیوخون اشام جنگ، چه جانهای شیرین را بلعید و چه آرمان هارا با خاک یکسان کرد.خانه وکاشانۀ ملت ازبین رفت جوانان بخاطر نبودن شغل وکار راهی کشورهای همسایه گان شدند که به نامهای مختلف آنها دستگیرو به زندانهـا معتاد ،مریض ویا هم ازبین رفتند. حکومت های این دوهمسایه بیشترین ظلم هارا درحق ملت افغانستان روا داشتند.
ولی بازهم ملت شریف وغیورافغانستان با آنکه عزیزان خود را ازدست داده  اند، فرزندان دیگری خویش را بخاطردفاع ازخاک ونوامیس ملی درصف سربازی قرارداده اردو وپولیس ملی را تشکلی دادند که این افتخار باعث گردید تا قدرت  نظامی را این فرزندان دلیرازقوای نظامی امریکا و متحدینش تسلیم شوند .که بازهم یک باردیگرپرچم شجاعت نیاکان خویش را به اهتزاز درآوردند .
این انتقال قدرت مرحله به مرحله صورت گرفت وتاکنون ادامه دارد که این  فرزندان باشهامت، انشاالله ازعهدۀ آن هم بدر میشوند زیرا همه شاهد اند که بحاطر حفظ کشورو کارهای صادقانۀ شان همه روزه تاپای جان میرزمند .
اما دشمنان وطن ازدیدن چنین فداکاران و فرزندان راستین وطن تاب نیاورده با مداخله درامورات داخلی وطن و جا گرفتن درقدرت دولتی افغانستان به باداران خویش خدمت نموده به طریقه های مختلف مانع آوردن صلح ثبات درافغانستان و خدمات شایستۀ این دلیر مردان میشوند که با کشتار هموطنان مان در هرگوشه و کنار توسط انفجارهای انتحاری وگذاشتن ماین های کنار جاده، حمله به پوسته های
عساکرسرحدی و… میخواهند باعث بد نامی اردو وپولیس ملی افغانستان شوند و چنان وانمود میکنند که قوای نظامی افغانستان ازعهدۀ امنیت افغانستان برآمده نمی توانند، ازاینجاست که با اقدامات جاسوسی خویش اوضاع امنیتی افغانستان رابیشتراز  پیش ناامن ساخته و ملت افغانستان را دچار نگرانی های شدید ساخته اند .
ولی چطوراین دشمنان وطن میتوانند که مطمیناً به پلانهای شوم خویش موفق شوند؟ همینکه از طریق رسانه ها شنیده میشود که درفلان منطقۀ کابل کــه پایتخت است و بیشترین قوای امنیتی درآن مصروف خدمت شباروزمیباشند بازهم انفجارو یا حمله از جانب دشمنان صورت میگیرد.سوالاتی درذهن شنونده خطور میکند که چطور بااینهمه کنترول و تلاشی های منطقه بمنطقه ؟
همه میدانند که جاسوسان دشمن در دستگاه دولتی افغانستان فعالیت دارند  وبرای هراقدام صلح و ترقی افغانستان موانع ایجاد میکنند. ازاینجاست که به کاروفعالیت های سربازان افغان، با تبلیغ سوء دربین مردم وحشت  ایجاد میکنند.
جناب رئیس جمهورکرزی اگرآرزو دارند که صلح وامنیت برقرارشودبجای آنکه کوشش های بیجا برای کشانیدن مخالفین به پای میزمذکره، که ازچندین سال چنین وضع جریان دارد وبدون نتیجه است، نظری به میحط وما حول خویش بیاندازند وبا تعویض افراد واشخاص مضردستگاه دولتی، بجای آن فرزندان صداق و دلسوزوطن،به تصفیه بپردازند.زیرا گذشت زمان نشان داده است هرچه بیشتر از طالبان توقع صلح و توقف جنگ مینمایند به همان اندازه طالبان درحین جریانات مذاکره به کشتن مردم بیگناه میپردازندوحتا بارباراعلام میدارند که دولت افغانستان را به رسمیت نمی شناسند. اکنون با بازگشایی باردوم دفترطالبان درقطرویابا رهایی  ملا عبدالغنی برادر یکی ازسرکرده های طالبان اززندان پاکستان چه نتیجۀ بدست خواهد آمد؟
طالبان با اندیشۀ که دارند ودرزمان حاکمیت خویش زنان افغانستان رانسبت به هروقت دیگر بیشترتحت ستم قراردادند.اگردرقدرت دولتی افغانستان سهیم شوند  اولین مخالفت شان باآزادی زنان رنج کشیدۀ کشورکه نسبی دراین دوازده سال دوباره بدست آورده اند خواهد بود درقدم دوم سدراه پیشرفت و ترقی افغانستان در این عصرتمدن خواهند شد.
فلهذا ازروشنفکران ،زنان آگاه و پیش گام،زنان پارلمانی ، انجمن های زنان، نهاد های بین المللی،جامعۀ مدنی افغانستان،احزاب سیاسی توقع میرود تابا بلندکردن صدای خویش نگذارند که طالبان درقدرت های آیندۀ دولتی افغانستان سهیم شوند .
و با موجودیت خویش حق و حقوق ملت شریف مخصوصاً زنان و دختران راازبین برده وهم مانع پیشرفت وترقی افغانستان دراین عصرنوین شوند.

21/9/2013