آرشیف

2017-3-15

امین الله سعيدي

نام قریه جات ولسوالی تولک ولایت غور

در این ولسوالی حدودآ به تعداد (209) قریه موجود میباشد ما توانستیم نام های (198) قریه آن را لست و خدمت تان ارایه بداریم . آرزو داریم در تصحیح بعضی نامها و درج نامهای باقی مانده ما را همکاری نمایید.

1- پیل بند , 2- مناره , 3- نعل بندان , 4- زوار , 5- ده سرخ , 6- اسپیزو , 7- دمه درونی , 8- دستاسک , 9دهن توتک , 10- اوشکان , 11- آب شکان , 12- آب شکنه بالا , 13- گدی صنم , 14- زردان , 15- نهاله ,16- ماله سار , 17- کراو ران , 18- مرغه زار , 19کاریزک , 20- پای تنگی , 21- اوسرخ , 22- هزارای دای , 23- تگآو , 24- ده ولی , 25- کوه لور , 26- دای , 27- جمعی ها , 28- غار دای , 29- خم قلی , 30- روتی , 31- خم سجت , 32- گدای , 33- دهن نوسم , 34- گازک1 , 35- سیه نو , 36- ریش بزان , 37- هوتک ها , 38- خر بید , 39- بی نوشان , 40- دربند , 41- پای قلعه ( دهن کاریز) , 42- بلوچ , 43- خیل گاومال , 44- خم جروفی , 45- مشکوله ها , 46- صوفی ها , 47- خواجه مراد , 48- قلعه شاخ , 49- تنوره , 50- دهن شاخ , 51- کوه جای ( دهن سنگ امین) , 52- کشک امین , 53- گله گاو , 54- قندی رزقه , 55- گنج خواجه مراد , 56- رباط صوفی ها , 57- پیازی , 58رباط گذر , 59- دهن خی رضا , 60- سرجنگل , 61- طاووسان , 62- دهن کوتاه , 63- چشمه مخ , 64- سنچاک , 65- راه خشک1 , 66- راه خشک2 , 67- دهن چاد رود , 68- باغان , 69- دهن سفیدان , 70- سرای عبدالحمید , 71- باغان پائین , 72دهن مغول , 73- مگس , 74- مغول , 75- اندرش بای , 76- خم گال , 77- مرغزار , 78- ازدوک , 79- سردره , 80- اسکوان , 81- دهن کفترخان , 82- خواجه ها , 83- بیدک , 84- پاوبانک , 85- سنگ ماشنه , 86- تلووک , 87- پائین گد رود , 88- کرووک , 89- دیارآقا , 90- نی یک , 91- درزی , 92- غوثی , 93- طی بند1, 94- خرم شهر , 95- چشمه میران , 96- هفتانک , 97- مابین گد رود , 98بلند گد رود , 99- شورآب , 100- آزوجه , 101- آستانه , 102- خاکچا , 103لاله سینی ها , 104- آوچه , 105- ملا دین محمد , 106- ماه اوک , 107- طی بند2 , 108- دهن تنگی , 109- ریگچه1 , 110- ریگچه2 , 111- خفته , 112- دهن برقع , 113- بادغشک , 114- جنگ جای , 115- زیرنیچ , 116- خمیاک , 117صحرایک, 118- دهن سرونه , 119- سرونه , 120- دهن باغوجه , 121- دهن باغوجه2, 122- چالوق , 123- اسفنج , 124- ورقه ی جواجه , 125- دهن جواجه , 126- دهن رباط , 127- سپیدالک , 128- حج قل , 129- ایزدی , 130- خمین , 131- دهن حج قل , 132- دهن مسجد , 133- دهن آزاده , 134- خارکنک , 135استانه , 136- سرآسمان , 137- شنکاربه , 138- پشه تور , 139- قشلاق خیرات خانه بالا , 140- قریه خواجه سی من , 141- قریه غفور , 142- ته آب , 143بلبلک , 144- داشک , 145- جر سنگ خول , 146- سنگر1 , 147- سنگر2 , 148- دهن دوشک , 149- کشکر ملا ستار , 150- کشکر امیر , 151- جیره گک , 152- لکه سرخ , 153- قشلاق گلدان , 154- چهارخانه , 155- دهن بایغسک , 156- تیموری ها , 157- آسترآبه , 158- دهن گلدان , 159- روغنی , 160- قریه نالو , 161نالو , 162- خارا , 163- دهن کهنه , 164- عقاب خانه , 165- کهنه , 166آوباره , 167- دهن آستروه1 , 168- سنگ سفید , 169- چشمه دراز , 170- اویان , 171- اولاره , 172- فقیر آباد , 173- دهن آسترآبه 2 , 174- رباط زید , 175- سیاه لاخ , 176- گازک2 , 177- سیاه خاک , 178- جنجالک , 179- دهن گاو کوش , 180- دهن نهال ها , 181- طلاقه بای , 182- سرقل , 183- تل میدان , 184- تنگی نبات , 185- نو چار , 186- خال آبک , 187- طراز , 188- پهلان , 189- تخ رید , 190- قلعه تولک , 191- کرمنج , 192- تگاب اشنان , 193- زارگی , 194-, 195- پوزه سنگ , 196- استر آباد , 197- قلعه فولاد , 198- چهل دختران , …

تهیه کننده : امین سعیدی
 
 

 نام قریه جات ولسوالی تولک ولایت غور

نام قریه جات ولسوالی تولک ولایت غور

نام قریه جات ولسوالی تولک ولایت غور

نام قریه جات ولسوالی تولک ولایت غور