آرشیف

2015-1-27

محمد دین محبت انوری

نام جـــــــام در لـــوح دلم نقش بست

 

به درستی سالهای قبل را بیاد دارم که دل ونادل برای ارسال مطالب درجام غور نشسته بودم. ولی نام خوش الهام جام غور مرا ازبخت وتقدیر جداکرد وبسویش کشاند وهرآنچه تابحال نوشته کردم وبه بال انترنت ازطریق سایت جام غور به نشر رسانده شده غیرازخوشی واحساس افتخار چیزدیگر به من نداد اگر نام سایت جام نمی بود ومرا گرویده اش نمیکرد شاید تابحال هیچ نوشته ومطالبی را برای نشرنمیدادم.
دیدن همه روزه جام غوروخواندن مضامین دوستان ودانشمندان برایم به یک عادت برگشت ناپذیر مبدل گشته وبیشترین سود وسرور را از صفحه این سایت با وفا با اطمینان بدست آوردم.
خاطرات سایت جام غورمانند یک محبت،عشق،همدم،مونس وشریک زندگی بامن باقی مانده ودوری از سایت جام برایم درهرحالت باورکردنی نیست درحضر وسفر به سایت جام سرمیزدم ودرد ورنج زمانه رابه پایش ازیاد میبردم.
یادم هست اولین مطلب را که بنام گل هوا درسایت فرستادم دلهره داشتم که چه خواهد شد امادلهره ام به تشویق ودلداری مبدل شدوسرچشمه امیدم زنده گشت تاتوان داشتم به بیشه اندیشه جام غور ماندم واورا همچون دوای وجود حس کردم.
بیشترازهمه دوستان همدل وهنموایکه با ارسال مطالب ومقاله های بی آلایش وبی غرض وبی طرف ارزنده ومفید خود چشم ما وخواننده های عزیز درسطح ملی وبین المللی را روشن میکردند. 
جام ما دیگر جوانی هشت ساله شده ومرحبا برقد وقامت رسایش وقتی هرجوانی را پرسان کنی ازجام وداشته هایش به خوشی وسربلندی یاد میکند ومن شوق آغاز قلم زدن را دروجود شان ازنام جام میبینم.
درولایت غور درهردفتر وهردیوان روی اسکرین هرکمپیوترکه به انترنت وصل است عکس ها ومطالب جام غورتاختم رسمیات به چشم میخورد.
هرکه درجام غور مطلب نوشت رشد کرد،تغیرنمود ودر راه اندیشه وتفکر گام نهاد که تاهنوزهم قدم های استوار برمیدارد.
کودکان از مطالب وشعرهای خوش خوان جام آگاه شدند وبه وجد وشور آمدند دختران با غیرت ولایق با متانت وقوت بی مثال جایگاه خودرا در جام پیداکردند وروزها وشب ها بخاطر ارسال مطالب وتبادل تجارب ازهرامکان وفرصتی چه ازطریق خود ویا اقارب شان مساعدت گرفتند ودرجستجوی یافتن خوبی ها وزیبای های بیشترزندگی درعرصه های مختلف شدند.
کهن سالان از نشرمطالب درجام باخبرشدند ودرد دل وتجربه وگذشته زندگی پربار خودرا برای دیگران بیان نمودند.
عالمان دین وملاامامان مساجد با وجودیکه به کمپیوتر وانترنت بلدیت نداشتند ولی شوق وآوازه جام آنهارا آرام نگذاشت وبا ارسال مطالب ومضامین جالی دینی ومذهبی معلومات اسلامی مارا بیشتراز هر وقتی دیگر افزایش داده وعملا درخدمت مردم دیندار خویش قرارگرفتند.
شعرای گرامی با سروده های دلنشین شان باغ وراغ سایت را گل وگلزار کردند وشهرشعر را دردیارما آباد نمودند.
تمام مردم وباشنده های دیار وسرزمین های مختلف اخبار وگزارشهای تازه و ناشینده را که درتلویزیون نشرنمیشد خواندند ونظریات مفید ومتمم خودرا ارایه داشتند که این همه وهمه باعث سعادت وافتخار گردانندگان ودست اندرکاران جام غور میشود.باردیگر به نام سایت جام غور وفعالیت منظم ومفید همگانی اش درطول هشت سال رشک میبریم باید این سایت را همیشه باشکوه نگهداریم وشوکت وجلالش را مثل همیشه دراوج هستی حفظ بداریم.
درخاتمه این سرمایه معنوی را برای همه غوریان وجهانیان مبارک باد میگویم.

پایان
چغچران میزان 1392