آرشیف

2017-10-30

سلیمان کبیر نوری

نامه ی سرگشاده ی تصویری و مستند به رهبران جهان!

جلالتمابان رهبران و زعمای کشور های غربی در رأس رییس جمهور ترامپ!
جلالتمابان زعمای کشور های همسایه، منطقه و جهان!

احتمالن این اولین نامه ی تصویری عنوانی زعمای کشور های جهان در روند تاریخ بشری تاکنون خواهد بود و الهامبخش آن، همانا خاطره تصویری از کودکان ویتنامی در حالت فرار از جنگ است که پیامد انتشار آن در رسانه های
امریکایی همان زمان انگیزه نیرومند برای پایان دادن به آن جنگ لعنتی شد.

امروز هم مردم جنگ زده ی افغانستان چشم امید به وجدان و اخلاق انسانی رهبران جهان دوخته اند!
بعد از هفده سال حضور سنگین نظامی ی پر سر و صدا به بهانه قلع و قمع تروریزم طالبانی- القاعده ای و مجازات حامیان ایشان، این تروریستان نی تنها نابود نشده اند، بل با قدرت بیش از پیش به قتل و کشتار و امحای نسلی مردم بیگناه دست می یازند. بیش تر از صد هزار از اهالی بیگناه در کشور مان جان باخته اند. هزاران تن از پدران و مادران سربازان
داخلی و خارجی در سوگ فرزندان کشته شده ی شان نشسته اند. ولی این کشتارهای جمعی و نسل کشی به طور فزاینده همه روزه ادامه دارد.

همه روزه غارت و تاراج منابع زیر زمینی و رو زمینی که همه سرمایه ملی کشور شمرده شده به یغما برده می شوند.
افغانستان به مثابه یکی از فاسد ترین کشور ها اعلام شد. تولید، کشت و زرع مواد مخدر در افغانستان نزدیک به 93 فیصد از تولید کل مواد مخدر جهان را احتوا می کند.
 حدود سه و نیم ملیون از مردم افغانستان به مواد مخدر معتاد شده اند.
صد ها هزار نفر به خارج از افغانستان فرار کرده و خیلی در را
ه خشکی و آبی تلف گردیده اند.
 صد ها هزار مردم ملکی دیگر از خانه و کاشانه ها شان بیجا و غژدی نشین شده اند.
موجی از ترور شخصیت های متنفذ و حملات زنجیره ای انتحاری  سازمان یافته در سرتا سر کشور ادامه دارد.
با وصف کنترول جدی زمین و فضای افغانستان به وسیله
ی نیرو های خارجی، کاروان های طالبان تروریست در سر تاسر افغانستان در تحرک و فعالیت اند و داعشیان به نحو پرسش برانگیز افزایش می یابند.
خلاصه روزتا روز خونریزی، ویرانی، بی امنیتی و مصایب ناشی از آنها ابعاد گسترده را با موجودیت نیروهای نظامی و استخباراتی ناتو و امریکا کسب کرده و میکند.
تروریستان مشخص اند. حامیان بومی و خارجی آنها مشخص اند.  
من تصاویری را که به تلخی تمام از درد و شیون و ماتم مردم افغانستان سخن میگویند؛ البته طور مشت نمونه خروار؛ خدمت شما می فرستم. تا باشد که وجدان ها
به ویژه، با در نظر داشت تعهدات پیشین جامعه ی بین المللی در راستای قلع و قمع و سرکوبی تروریزم طالبانی ـ القاعده ای و مجازات حامیان شان و باز بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ تکان خورده بیشتر از پیش بیدار گردند. عیبی ندارد اگر اینها را  طلب ترحمی برای احیای آرامش و منافع مردم افغانستان بپندارند. ولی وجدان های بیدار حکم خواهد کرد که اینجا اساسا پای حق و انسانیت و احترام به آن در میان است!
آن چه زیر نام تصویر مشاهده می فرمایند؛ در واقع تصویر نیست !
شیون و فریاد مردم جنگ زده ی افغانستان است ک
ه شوربختانه همانا تقابل بازی ها و سیاست های هدفمندانه ی شرقی، غربی و عربی آنان را به این روز انداخته است.
 
  با احترامات فایقه  
سلیمان کبیر نوری
دیپلومات پیشین در وزارت امور خارجه ی افغانستان

 

ادامه مطلب در اینجا