آرشیف

2016-6-12

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

نامه ی از طرف شهر فیروزکوه به شهر متمدن هرات !!!

کلک زبان بریده ی حافظ در انجمن
با کس نگفت راز تو تا ترک سر نکرد

هرات، هرات پاکیزه روح، هرات پاکیزه گو، هرات نثر مسجع، هرات که بدین تازگی ها قبای تمدن را که از طرف مردمان متمدن هندوستان ساز و آواز، هندوستان رقص، هندوستان به همه عرصه های حیاتی پیشرفته، متمدن که این قبا زیب تن بلند و بالات بود از طرف صدر اعظم هند کبیر و رییس جمهور نخست کشور جنگ آباد و به قرص نانِ سازمان محترم و همه دنیایی "خوار و بار" دنیا محتاج را به من شهر فیروزکوه اجازت فرما تا خوبترین ، نیکوترین تبریکاتم را به مناسبت که رخت تمدن را به تنت فرمودند پیشکش پیش حضورت نمایم و این را نیز اجازت بفرما تا به دنیا شور و هلهله بلند نمایم تا بعد ازین لطف عطا بفرمایند و به جلالت فر شما هرات متمدن خطاب فرماید.
آنچه را کم داشتی امروز به کامت میبینم، آری گرچه دیرترک توانستم نامه ام را پیشکش کنم لازم میبینم در پایان این نامه ی کوتاه و سر و پا تقصیر خودم را به جنابت به معرفی گیرم. اگر فراموشم نکرده باشی من فیروزکوه هستم فیروزکوه که نه پرت های بازرگانی راه دارم و نه هم به برق. از مقام عالی و متمدنت نیاز میبرم تا نامه مان را به خوانش گیرید. ازینکه آرامش و همکاری ویژه هرات متمدن و رفاه است یکبار دیگر به من که هیچ چیز ندارم اجازت فرمایند تا تمدن را از صمیم دل به جناب شما مبارک باد عرض نمایم و تشکر میکنم ازینکه نامه ام مورد توجه جنابت قرار گرفت.
اما، اینرا نیز میدانید که من به تبعید رهبران قبیلوی سوختم. بعد این نمیسازم، اگر شناخته باشی و از یاد نرفته باشم، اگر رغبت عطا بفرمایی سرک را تا سلما کار کن. دیگر عاصی میداند و دوزخ.

تشکر از شما
 
 ح. یعقوبیان "فیروزکوهی"
غ. رسول مبین