آرشیف

2015-1-19

عبدالظاهر تمیم

نامه ولسوال تیوره بـــه یکی از مدارس خصوصی

 
بسم الله الرحمن الرحیم

سلام ازطرف عبدالظاهر «تمیم» خدمت تمام علمأ مجاهد ودین دوست جناب حاجی قاضی  همرای علمأ بزرگ دیگرکه بخاطرنصرت دین خداوند(ج) درشرایط فعلی که فساداخلاقی تمام شهرودیارمان رافرا گرفته است تلاش میکنید ومسؤلیت بزرگ ایمانی ،وجدانی وو طنی خویش را دربرابرنسل جوان ادأ میکنیدواقعأ جایی افتخاراست برهمچون علمأ زیراجوانان بهترین وگرانبهاترین سرمایه های امت اسلامی هستند درروزگارکه پیران جامعه با پیامبر سرجنگ برداشتند ودرمقابل آن مبارک شمشیرکشیدند جوانان به صف لشکریان پیامبرپیوستند ودررکابش شمشیرزدند . درعصری که پیران جامعه به تعصبات قومی وقبیله ای خودمنطق وعقل خودرا زیرپانهادند . شما جوانان بودید که منصفانه وروشنفکرانه به سوی نورحرکت کرده وحقیقت رادرآغوش گرفتید شما جوانان قدرت واستعدادآن را دارید تادرمقابل مشرکین وکفار ویهودعصرحاضرتوسط علم خود مبارزه وقدعلم کنید . شما جوانان امت اسلامی قدرت تفکرآن را دارید که با توسل به قرآن وحدیث بتوانید توطه های فرهنگی دشمنان را خنثی کنید اسلام وقرآن به جوانان مثل شما افتخارمیکند . امت اسلامی امیدشان به بازوان توانا وافکارروشن جوانان مسلمان عصرحاضراست جوانانی که مفهوم ومقصود قرآن را درست درک میکند .جوانانی که نیازبشرقرن بیست وبیست ویکم را متوجه شده اند ودرصدد برآوردن آن هستند جوان مسلمان اگرباخودش ایمان داشته باشد جهان درمقابلش زانو خواهد زد . به خودت ایمان داشته باش که نجات اسلام وقرآن وبرپایی حکومت اسلامی جهانی تنها به دست های توانایی تومیسر است وبس اما باشرط اینکه خودرا درست با سلاح علم مسلح کنید ودر روشنایی قرآن وسنت رسول خدا تصمیم خویش را عملی نمایید چون سید جمال الدین افغانی ، محمدعبده ، حسن البنا ، سیدقطب ومردانی دیگر که باخون وقلم خویش درخت اسلام را آبیاری نمودند . نه مثل بعضی افرادی که امروز امت اسلامی به شرآنهادرمانده است بخاطراینکه ازمنطق اسلام وقرآن سخن نمی گویند بلکه ازنام مبارک علمأ استفاده کرده خودرا مانند خوارج میراث واقعی اسلام وقرآن عنوان میکنند وعده ای اعظمی ازجامعه اسلامی را بنام کافر وفاسق به قتل میرسانند که واقعأ همچو افرادی درتاریخ اسلام دیده شده اند که نمونه آن در28 هجری دوران خلافت حضرت علی (رض) دیده میشود که افرادی ازصف ایشان خارج میشود این مسله زمان رخ دادکه گمان کردند آنان مؤمین اند ودیگران ازدین چنان رسته اند که تیرازکمان به این ترتیب عدم استنباط صحیح ازآیات قرآنی نبود فهم کافی وهمه جانبه ازدین ونداشتن توانایی لازم برای تمیزمسایل سیاسی ودینی ازیکدگر نه تنها بردامنه  اختلافات که با اضافه نمودن عنصردینی به قضیه برای اولین بار درعالم اندیشه وفکراسلامی مسله تکفیر طرف مقابل رواج پیداکرد، واگربگوییم که این کاررا یک فردی غیرمسؤل وفاسق کرد نه خیر ، چون اولین هسته خوارج را قاریانی تشکیل میدادند که نه تنها حافظ قرآن بودند . بلکه عابد،زاهد وناسک نیزبشمارمیرفتند ودر زهدو تقوا شهرت ویژه ای داشتند ، اماآنان به میزان ازدانش وعلم دست نیافته بودند که آنان را قادرسازد تابتوانند درماورأ ظواهرآیات وروایات نکاتی بیابند که برای هرمبتدی قابل درک نیست واین مسله باید همیشه مانعی فرا راه افراد وجماعاتی محسوب گردد که ازپختگی لازم غواصی در دریایی سیاست ناتوان وعاجزاند. به این ترتیب افرادی که بعدها به خوارج شهرت یافتند ، ازهمین قماش تشکیل گردیدند ، حافظ قرآن بودند ، لیکن تجربه و فهم کافی دراستنباط احکام ومسایل آن را نداشتند بااخلاص بودند ، لیکن همین اخلاص شدید شان موجب عجب وغرورگردید واین امرباعث شد تادرپردگاه گمراهی ، سقوط وحشتناک داشته باشند . همه این عوامل به دلیل آن بود که خودرا نیازمندفهم اصحابی که عمرخویش را درپهلوی رسول خدا گذرانده بودند ، ندانستند وجهل خودرا علم واستنباط خودرا حکم الهی پنداشتند وبااین که عابد وزاهد بودند ودرتقوی شهرت داشتند اما هیچ کدام اینها نتوانیست باآنان سودی برساند وبرعکس آنچه آنان می پنداشتند که قیام شان باعث جلوگیری ازخون ریزی وقتل وقتال میان مسلمان خواهد شد، آنان را باهم دیگرپیوند خواهدزد، دسته ای درپهلوی دسته جات دیگرسازمان دادند ، دسته ای که همه را ردمیکرد وتکفیر می نمود ، جزخود وخویشتن را . بنأ استادان نهایت گرامی القدر مسؤلیت شما درشرایط که فعلأ درافغانستان وجهان اسلام روان است خیلی بزرگ میباشد بخاطراینکه تهاجم فرهنگی کشورهای اجانب ازیکطرف که تلاش دارند فرهنگ اسلامی وقرآنی مان را ازجوانان مان بگیرند وازطرف دیگرافرادی جاهل وناخان که خودرا درجامه مقدس علمأ درآوردند تمام ملت مان را که جهادنمودند قربانی دادند کافروفاسق گفته به قتل میرسانند . پس فکرکنید که مسؤلیت شما دانشمندان مسلمان تاچه اندازه بزرگ ومهم شده است، برای اینکه هم باید درمقابل دشمن دین خویش که عبارت ازحکومت های غیراسلامی که بخاطر فساد اخلاقی وبیدینی تلاش میکنند مبارزه کنید وهم درمقابل گروه خوارج بادلیل ومنطق قرآنی واسلامی سپری شوید که بیش ازاین مردم ما بدون کدام دلیل شرعی وقانونی به کفر وفسق محکوم نشوند . بنا براین ایجاب میکندکه بامشکلات موجودمبارزه معقول ومنطقی صورت گیرد اما مسؤلیت بدوش کدامها می باشد یقینأ کسانیکه مثل شما باسلاح علم ودانش همرا میباشند  پس باید بامسؤلیت خویش درست عمل نمایید تااینکه در روزرستاخیز ازجمله کسانی نباشید که باسرنوشت نسل جوان مسلمان خیانت ملی ووطنی نموده باشید.
با آرزوی مؤفقیت هرچه بیشتر شما.  
بااحترام
 


عبدالظاهر «تمیم»
ولسوال ولسوالی تیوره