آرشیف

2020-12-9

رفعت حسینی

نامه های باد

درفصلِ سایهٔ خنجر
آوای خِرد زندانیست.
 
[ ] [ ]
 
قحط سالی پروازاست.
 
[ ] [ ]
 
شاعرانِ بردهء ایدیالوژی مدح
با دختِ شب مست می کنند
مرگِ مردم رامی ستایند .
 
[ ] [ ]
 
و
درنامه های باد
خبری ،ازبرگشتِ شمع ، نیست.
.
دوهزاروبیست
پوتسدام/آلمان