آرشیف

2020-5-15

گل رحمان فراز

نامه سرگشاده به محترم امرالله صالح!

 

موضوع: نورمحمد کوهنورد را به حیث والی غور نمی خواهیم! 

مردم ولایت غور به رسم حمایت از حکومت و به پاس ارزش نهادن به معیار های حکومت داری، همیشه بر تصامیم حکومت مرکزی موافقت داشته و از هر اقدام حمایت همه جانبه نمودند. مردم غور با احترام بر وعده ها و تعهدات مقامات مرکزی همیشه منتظر اجراات بودند و بخود هیچگاه اجازه دخالت در امور حکومت داری را ندادند. 
متأسفانه ولایت غور در دوران حکومت داری آقای حامد کرزی بصورت کلی فراموش و هیچ نوع انکشافی قابل قبول را متحمل نشد. مردم غور جز بلند نمودن صدای محرومیت و صدای رها شدن از دید حکومت مرکزی، کدام نافرمانی مدنی را انجام نداده اند. 
دولت های دو دهه فقط با شعار خدمت، انکشاف، وعده و نوید این مردم را سرگرم نموده و ایشان را حاشیه ی فربه تر از متن ساخته اند. مردم که غرور اش برگرفته از عظمت دوران سلاطین غوری است و غیرت شان از هندوکش با اقتدار تر است.
گرایش سیاسی اکثریت قریب به اتفاق این مردم را تا حال بستگی ها به جمعیت اسلامی شکل داده است. میزان حمایت مردم از این گرایش را به خوبی می توان از لابلای نتایج رای در انتخابات های ریاست جمهوری همه دوره بررسی کرد ولی سران جمعیت به این وابستگی ها اهمیت خاص و ارزش والا را قایل نشده و مردم این ولایت را فقط با چند سخن شیرین و تعریف از گذشته و غیرت در کنار خود داشته اند. 

جناب صالح صاحب! 
چنانکه جناب شما مستحضر هستید. غوریان انسان های آزاده بوده اند. گذشته از دوران زرین امپراتوری غوریان، از دوران جهاد با اتحادیه جماهیر شوروی شروع الی مقاومت در برابر رژیم سیاه طالبان! مجاهدت و مقاومت مردم شریف این ولایت نباید با چند تعریف خلاصه و تمام گردد. آنان که تا امروز صاحب کرسی های سیاسی بودند، برگرفته از رنج و تلاش بود که در دوره های سیاه متحمل شده اند. ما چرا به دید فراموشی سپرده شده ایم؟!
اینکه مردم به تنگ آمده اند، به جنگ آمده اند! بی تفاوتی حکومت و سران مرکزی هنگام تصویب بودجه ملی در ارتباط به قضیه غور مردم را واداشت تا بخاطر حق مسلم (نه فرا قانونی) شان دست به نافرمانی مدنی بزنند و دروازه های اداره محلی را به رسم اعتراض بسته نمایند. این حنجره محرومیت بود که بلند شد ولی با نوید های میان تُهی حکومت داران دفع شد. 

جناب صالح! 
حضور پر رنگ مردم ولایت غور در انتخابات ریاست جمهوری (که جناب شما، سمت معاونیت اول آنرا دارید)، گذشته از گرایش های ملیتی و حزبی بود. مردم‌ از سیاست دخیل شدن به پروسه های ملی با استفاده از ظرفیت های حزبی و ملیتی خسته شده اند. آنها تنها در جستجوی عاملی بودند که ایشان را به انکشاف، توانمندی، ظرفیت، مشارکت سیاسی، تعینات داخلی ولایت غور…! حامل باشد. 
از همین جهت وعده های بدون نوید دوره قبل رئیس جمهور غنی در رابطه به غور و غوریان را نادیده گرفتند و جناب شما را فرد متحرک، دلسوز، هم پیمان، اعتمادی و نماینده درد های مشترک این مردم دانستند و از کارزار انتخاباتی دولت ساز با افتخار، علنی و مردانه به نفع شما اعلان حمایت نمودند. مردم غور تا حالا از شما با القاب غمخوار، همراه، همدرد و با تعهد نسبت به درد های این دیار یاد می کنند.  

جناب صالح صاحب!
شما خوب بیاد دارید که مرحوم داکتر محمد ابراهیم ملکزاده به روایتِ کتاب پس از مسعود جناب شما لقب صدیق ترین و شجاع ترین فرمانده را داشت. اسناد ها و شواهد بی شماری وجود دارد که استخبارات داخلی و حکومتی ولسوالی تیوره از طرف نور محمد کوهنورد به دسترس طالبان قرار می گرفت که باعث شکست تیوره شد. مردم غور یگانه مردم بودند که در دوران مبارزات انتخابات ریاست جمهوری با اتکا بر حضور جناب شما، مستقلانه، آزادانه و علنی حمایت شان را از تیم دولت ساز اعلان نمودند که برگرفته از اعتماد با تعهد بودن با جناب شما بود. 
آرمان و راه داکتر صاحب فقید را جناب شما اینگونه دنبال می کنید؟! مردم به پاس آرزو و آرمان آن فرد بزرگ، شما و فعالیت جناب شما را به دیده قدر می نگرد و مطمئن اند که جدا از فصل نا تمام آرزو های داکتر صاحب فعالیت و عملکرد اجرا نخواهی کرد.  
در این اواخر خبر تقرر شخص بی کفایت، بی درایت و خودخواه چون کوهنورد را شنیده ایم. محترم کوهنورد قبلاً بحیث رئیس امنیت ملی این ولایت ایفای وظیفه می نمود. توطئه و دسیسه سازی وی علیه فعالین فرهنگی و مردم با عزت غور همیشه جریان داشت‌. او مردم غور را بخاطر نفاق به گروه های خاص منفرد ساخته و پیوند های کاذب خونی با بعضی ها بخاطر حضور و دوام اش ساخته بود.  
مردم غور مجبور شد تا کمر همت بسته نموده و کوهنورد را از سمت ریاست امنیت ملی به زور اعتراض و عدالت خواهی بیرون نمایند. اعتراض علیه کوهنورد موجب تظاهرات علیه اداره نیک نام‌امنیت ملی غور شد. یگانه تظاهرات بی سابقه که در تاریخ امنیت ملی افغانستان نظیر نداشت. 
روی هم رفته؛ مردم غور از جناب شما تقاضای تغییر تصمیم بر تعین والی جدید شان را دارند. این نامه هشداریست برای نمایان ساختن خشم مردم در قبال نورمحمد کوهنورد بحیث والی جدید التقرر ولایت غور. اتخاذ تصمیم بعدی مردم را نافرمانی در برابر تصمیم و لزوم دید ارگ، اعتراض، تظاهرات و نارضایتی از وعده های جناب شما شکل خواهد داد. 

با مهر 
گل رحمان فراز