آرشیف

2016-1-25

دکـتـر بصـیر کامجو

نامه سرگشاده به دیوان کیفری بین‌المللی

مــاشهــــروندان افغانســـتان ! بمقام محــترم دیـــوان کیفـــــری بــین المللی ( International Criminal Court یا ICC) عرض حرمت وادای ادب می نمائیم. وامیدواریم که این دادگاه کیفری بین المللی با اهداف دادخواهانه و انسانگرایانه خویش ، بتواند جنایت کاران علیه بشریت را درسراسر گیتی به پنجه قانون بسپارد.