آرشیف

2015-1-14

شرف الدین مقصودی

نامه الحاج عبد الطیف مقصودی به مناسبت فارغ التحصیلی دکتر شهاب الدین مقصودی

شـکـر گــویـــم ایـــزد پــــروردگـــــار
کـه نـهـال دومـیـــن آمــد بـه بـــار
 
زانکه شاکر را،زیادت وعــده اســت
آنچنانکه قرب ،مزد سجده اســت
 
روزجـمـعـه چـهـــارم بــــــرج اســــد
سال هشـتـاد و نـه و ایــام سـعــد
 
قـــره الـعـیـنـیـن مـا دکــتـر شـهــــاب
گشته است با رتبه اول کـامـیـاب
 
در پــزشــکـــی رتــبـــــه اول مـحـال
هر کسی را ندهد این عزت مجال
 
این سعادت را که شد ما را به دست
افـتـخــار کـل قــوم و مـلـت اسـت
 
هــم بـــه امـیـدی کـه در آیـنـــده زود
قـوم مـلـت بـهـره هـا گیرند وسود
 

 نامه پدر عزیزم (الحاج عبد الطیف مقصودی) به مناسبت فارغ التحصیلی دکتر شهاب الدین