آرشیف

2015-2-6

رحمت الله عادل

نامه ء سرگشاده عنوانی متصديان سايت افغان جــــرمن انلاين

دوستان محترم!

بدون تردید سایت شما در میان صفحات متعدد انترنيتی افغانی مقام و موقف شامخی را ا حراز نموه است، که سزاوار تحسین و تمجید می با شد. ازنظر من دست یافتن شما به این موفقیت چشم گیر در قدم اول مرهون عنوان نمودن موضع ملی، روشنگرانه و ا فغانی، منحیث پالیسی نشراتی سایت افغان جرمن ا نلاین می باشد. 

با تمجيد از موفقیت های معیین شما در زمینه، که نتیجۀ زحمات عدۀ از همکاران قلمی شما است، به تاسف باید اظهار داشت که سایت تان نتوانسته در تحقق این پالیسی عملا موفق باشد. در این رابطه نکات ذیل قابل دقت اند:
 سایت افغان جرمن ا نلاین،از بدو ایجادش تا کنون با وجود داشتن همکاران قلمی چیره دست و چیز فهم، قادر نشده است که فعالیت های نشراتی اش را در جهت بیرون رفت کشور از منجلاب کنونی متمرکز سازد و همکان قلمی اش را بخاطر تدوین و ارایۀ یک طرح جامع و عملی برای ختم جنگ افغان کشی ترغیب نماید. با کمال تاسف قابل یاد آوری می دانم که سایت، خلاف پالیسی نشراتی اش بطور روز افزون، خود را وقف مسایل پیش پا افتاده، غیر مفید و جنجال بر انگیز ساخته است.
 بحث هاي سايت تان روی بعض مسایل حاد سیاسی کشور و حوادث دردناک دهه های اخیر ، نشان د هندۀ آن است که تعدادي از نویسندگان محترم همچو مسایل از حوادث و جريانات سياسي کشور بدور بوده، از درایت لازم سیاسی برخوردار نيستند ، آگاهي شان از حیات و ساختار سیاسی جامعۀ افغانی در سطح لازم قرار ندارد ویا اینکه با وقایع تاریخی برخورد جانبدار، تنگ نظرانه و عقده ای می نمایند. هکذا در تعدادي از مضامين و مطالب منتشره سايت شما متاسفانه عفت قلم مراعات نگرديده و با بکاربرد کلمات رکيک و زشت، به کرامت و شخصيت انسانها تعرض صورت ميگيرد. 
با قبول اين امر که مسؤوليت مستقيم هر نوشته را شخص نويسنده آن بدوش دارد ،اما مسؤولين سايت بطور کل از نحوه و محتويات نشرات سايت شان مسؤوليت دارند. 
· سایت افغان جرمن انلاین متاسفانه خود وارد میدان کشمکش های خجالت آور لسانی، سمتی و ملیتی شده و در این کشیدگی ها طرف واقع گرديده است . سایت در نتیجۀ کاستی های فوق نتوانسته تا به یک سایت افغان و افغا نستان شمول مبدل گردد. 
· یک صفحۀ انترنیتی و یا هر ارگان نشراتی دیگر افغانی با داشتن همچو نکات ضعیف، به مشکل می تواند تا به صورت دوامدار خود را وفادار و متعهد به منافع ملی افغاستان واحد و ملت واحد افغان، نشان داده و تثبیت کند. 
دوستان گرامی! 
من نکته نظر انتقادی بالایی را از روی حسن نيت وبخاطر کمک به شما و رفع نقیصه موجود بیان داشته ام. باور داشته باشید که اگر سایت شما به رفع خلاهایش نپردازد، درمیان افغان ها تجرید گردیده و در قطار سایر سایت های معروف تفرقه انداز و متعصب قرار خواهد گرفت. من با تحریر این نامۀ دوستانه اما انتقادی خواستم تا مانع وقوع همچو یک حالت درد ناک شوم.
درصورتی که سایت به هرعلتی قادر به رفع این نقیصۀ نباشد، بهتر خواهد بود آن طوری که از نامش پیداست با پيروي از اصل دوستی ملل جهان، خود را صرف وقف تحکیم دوستی افغان ها و جرمن ها نماید.
 

با احترام

رحمت الله عادل

 

خاطره:من بتاريخ 10 ثور نامه فوق را جهت نشر در سايت افغان انلاين جرمن به سايت متذکره ايمل داده  که در مقدمه ايمل ام تذکر رفته بود که اين نامه  صرفا به سايت افغان جرمن انلاين ارسال تا در آن اقبال نشر يابد وعلاوتا متذکر گرديده بودم که  در صورتيکه نامه ام در سايت افغان جرمن انلاين نشر شود، ارسال و نشر نامه ام را در ساير سايت هاي افغاني لازم نميبينم. اما متصديان سايت مذکور نامه ام را نشر نکردند . من طي چند ايمل، از آنها بصفت يک هموطن افغان شان  در مورد طالب معلومات گرديدم. ولي آنها  در برابر هيچيک از ايمل هايم هيچ نوع عکس العمل نشان ندادند.

ازينکه سايت افغان جرمن انلاين بمثابه يک سايت انتقادي  توانائي شنيدن و نشر حرف انتقادي يک هموطن خويش را ندارد خيلي متاسفم.بقول معروف کسانيکه انتقاد مي کنند بايد انتقاد پذير هم باشند.  

چون نامه ام يک نامهء سرگشاده است و ميتواند مورد مطالعه بازديدکنندگان سايت هاي افغاني قرار بگيرد،فلهذا آنرا جهت نشر درين  سايت ،ارسال داشتم