آرشیف

2023-10-3

عثمان نجیب

 نامه‌ی من به رفیق دی‌روزم، مارشال گرامی دوستم!

 

از نشر اعلامیه های پوچ بپرهیز. 

سال هاست نه دیدم تان، می‌دانم که در بند و حصار متملق های دوران قرار دارید. روزی گفتم تان که ضیای ترجمان جاسوسی است گماشته شده از سوی پاکستان برای ویران‌گری شما، اعتنایی نه کردید. سر انجام همان ضیای ترجمان بود که همه‌ی مناسبات شما را دگرگون کرد. من این موضوع را به جنرال صاحب ملک هم گفته بودم. به هر حال، حالا که شما را درگیر جنجال ها کرده اند، داوری تاریخ را فراموش نه کنید. شما بی مناعتی را که امرالله و قانونی و عبدالله و بسم‌الله کردند، ببینید که به شمول استاد عطا و محقق و خلیلی و سرور دانش چقدر مردمان شان را در پای غنی و کرزی و پشتون قربانی کردند. شما که نیروی بزرگ مردمی دارید، حمایت های اشتباه تان و شعار های های یک طرفه و اعلامیه های بی نتیجه را کنار بگذارید. دگر از حکومت مشارکتی سخن نه گویید. در فکر تشکیل ترکستان و ازبیکستان شمالی باشید. کانال قوش‌تیپه، حربه‌ی تبلیغاتی طالبان تروری‌ست پشتون شده، مگر می‌دانید که پروژه‌ی پاکستانی است؟‌ کانال از سرزمين هایی می‌گذرد که هیچ نفعی به مردمان بومی آن‌جاها نه دارد. بروید داخل افعانستان، من و هزاران دوست تان در کنار شما همه سنگر داران مبارزه برای ساختارهای تجزیه شدن با شما هاستیم. بدون تجزیه راهی هم نه دارید.                                                                                            بدرود.

رفیق دی‌روزت محمدعثمان