آرشیف

2015-1-28

نقیب الله ابراهیمی

ناله ی مــــــــــــــرغ اسیر

ناله ی مرغ اسیر این همه بهر وطن است
مسلک مرغ گفتار قفس هم چون من است

همت از باد سحر می طلبم گر ببرد
خبر از من به رفیقی که به طرف چمن است

فکری ای هم وطنان در ره آزادی خویش
بنمایید که هر کس نکند مثل من است

خانه ای کاو شود از دست اجانب آباد
ز اشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است

جامه ای کاو نشود غرقه به خون بهر وطن
بدر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است

آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم
ملت امروز یقین کرد که او اهر من است

نقیب الله ابراهیمی مقیم ایران
تاریخ:27/11/1391