آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

ناله ها از لاله های داغدار آ ید به گوش

———————————————————–
 
از  فلــک  تا  کهـکـشـان  نا م  بـهــا ر  آیـد  به  گــو ش
نـا م ز یــبـــای  بـهــــار  خـوشـگــوار  آیـد  به  گــو ش
 
ســا ل  نـــو دارد  نـویــد  نـــو کـنـون  در مــلـــک  مــا
نـعـــره ُ تکـبـیـــر و  یا هـــو از مــزار آیـد  به  گــو ش
 
در بـهــــار خـون فــشـــان  کــشــــور  مـــردان  هــنـوز
نـوحـهُ  مــرغ  چــمــن  صــوت  هــــزار آ یـد  به گـوش
 
قـهــقـــه  کـبـک  زری   با  چـهــچـه  بـلــبـــل  شـــنــو
کز لـب خـنـدا ن شا ن سـوز و شــرا ر  آیـد  به گــو ش
 
از  بـهــــار فــیــض بـخــش  و فـیـضــبـار  قـــر ن مــا
درد  و  آه   جانـگـــداز  و  اشـکـبـار آیـــد  به  گــو ش
 
از بـهــا ر خـون  چکا ن  و اشـــک  طـفـــلا ن  یـتــیــم
       درد  و رنــج  بـیـنـــوا یان  بـی شـمـا ر آیـد  به گــو ش
 
از بـهـــا ر خـا نــهُ  ویـــران  دهــقـــا ن   هــمـچــنــا ن
هـای هـای  و نـو حـه هـای  سـو گــوار آ یـد به گـو ش
 
از گــــل  روی  جــــوا نــا ن  شـــهـــیـــــد ا یـن  وطــن
نا لـه  هـــا  از لالـه هــا ی  دا غـــدار آ یـــد  به  گـو ش
 
از در و د یـــوار و کــوه  و دشـت و صحـــرایش کـنــون
بانـگ  مـرگ و  با نـگ جـنگ  و انـتحـار آ یـد به گـوش
 
از دل  هـــــر  ســبــزه  زار  و  وادی  خــشـکــیــده  اش
صــوت مـحــزون  شـهـــیـــد  د لـفـــگار آ یـد  به  گـوش
 
از فـضـای  مـکـتـب  و مـحــرا ب و مـنــبــر هــــر ز ما ن
الـغـیـاث  از زور  و ظـلـــم  بــی شـمــار  آ یـد  به  گـوش
 
از  مـعــا رف ، وز دبــسـتــان ، در بــهـــا ر  ســـا ل  نــو
صــد فـغـان  از چـور  و غـا رت  آشـکار آ یـد  به  گـوش
 
ا هـــل دانــش  بـسـکـه  خـوار و خـسـته و در مـانـده ا نــد
از  زبــان  هـــریـکــــی  فــکــــر  فــــرا ر آ یــد  به  گـوش
 
در  رثا ی  تــک   تــــک  یــاران  رفــتــه  هـــــر کــجــا
نـو حـه هــا ی  زار  زار  از آ بـشــــا ر آ یــد  به  گـو ش
 
گـوش جـان بگــشـا و بـشـنـو ایـنکـه در عـصــر نـویـن
از جـهـان  یـکـســـر خــروش  کار زا ر  آ یـد  به  گـوش
 
از شـــقــــا یـق هـــای  رســتــه  در دل کــو ه  و د مـــن
نــعـــره ُ  مـــردان  مـــرد  و جـان  نـثـار آیــد  به  گـوش
 
ای  بـهــار  نا زنـیـــن  بـر خـا ک   مـهــــرو یــا ن  گـــذ ر
کـــــز د ل  خـا ک  وطـــن  آ وا ی  یـا ر آ یــد  به  گــو ش
 
زنـگ غــــم از قـلـب مـحـــزونـان  به  شـفــقـت پا ک  کـــن
کــز بــهـــا ر  الــهــا م  صــلـح   پا یــدار آ یـد  به  گــو ش
 
صــلــح و  وحـد ت ضـا مـن خـیــر و سـعــا دت مـی  شــود
زا ن ســبــب آوای  صـلــح  از هـــر کــنــا ر آیــد  به گـوش
 
 
ای  بـهــــار !  ا ی آرزویــی  جـمـلــه  مــخــلـــو ق   خـــد ا
از تــو ا نـدر ذ هـــن  مــا  آهــنــگ  کا ر  آ یــــد به گـــو ش
 
غـــم  مـخـور کــز فـضــل ایـزد  انـدریـن   کــشـور  شـبـــی
بـانگ  فـــر جــام  مظــا لـــم  زیــن  دیـار  آیـد  بـه  گــوش
 
 
استاد فضـل الحق فضل
دیار فـیـروز کـوه  غـور
 حـوت سا ل 1389 هـجـری شـمـســی