آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

نازی

تـو نـا  ز ، نا  ز ی  ز یـبـا گـلی مـن    به با ز ی  با ز ی  بر د ی د لی من
سو ز م گـد ا ز م بر  یا  د ر و  یـت      تو چا ر ه سا ز ی هـر مشکـلی من
تو نا  ز ، نا  ز  ی ، تـو  د  لـنـو ا  ز ی
تـو نـا  ز ، نا  ز ی ی ی ز یـبـا گـلی مـن
  تو سر و  نا  ز ی ی ی  با غ د لی  من
*******
د ا نی، تـو د ا نی  ر ا ز د ل من     د ر گــلـشن عـشق تنهـا گـلی مـن
کجـا گـــــــر یـز ی  کـلـید ی  قـلـبـم     و ا مـیشـه با تـو قـفـل د لی مـن
تو نا  ز ، نا  ز  ی ، تـو  د  لـنـو ا  ز ی
تـو نـا  ز ، نا  ز ی ی ی ز یـبـا گـلی مـن
تو سر و  نا  ز ی ی ی  با غ د  لی  مـن
********
 بـلبـلکی  من آ و ا ر ه گـــشـتــه     د ا غ بر د ل من چو ن لا لـه گشته
  ر فــتــه پـر یـد ه ا ز گـلشن مـن     د ر ملک مر د م بیچا ر ه گـشته
تو نا  ز ، نا  ز  ی ، تـو  د  لـنـو ا  ز ی
تـو نـا  ز ، نا  ز ی ی ی ز یـبـا گـلی مـن
  تو سر و  نا  ز ی ی ی  با غ د لی  من
*******
خـا نـه خر ا بم ا فـسـا نـه گشـتـم     به تا ر ز لـفـت ذ و لا نه گـشـتـم
ا ی شمع سو ز ا ن آ خر خد ا ر ا     ا ز پر تـو تـو، پر و ا نه گـشـتـم
تو نا  ز ، نا  ز  ی ، تـو  د  لـنـو ا  ز ی
تـو نـا  ز ، نا  ز ی ی ی ز یـبـا گـلی مـن
  تو سر و  نا  ز ی ی ی  با غ د لی  من
 
 
7.11.2008 هلند
عبد ا لغفو ر ( غو ر ی)