آرشیف

2020-6-21

محمد اسحاق ثنا

نازنین پدر

 

هستی پدر ز بهترین ها تو بهتری

باشی مرا به راه نیکو ها تو رهبری

تو ابر رحمتی که به گرمای زنده گی 

هرجا روم چو ابر مرا سایه گستری

در شام تار زنده گی ام ای تو مهربان

پرتو فگن برای من مهر خاوری

دستت به دست من بدهی باشم استوار

هرگز مباد دست مرا دست دیگری

آسوده‌گی نصیب تو بادا به زنده گی

یارب به دامنت نرسد دست خودسری

بر جای کینه و ستم و جنگ و دشمنی

آموختی به من سخن مهرپروری

تبریک باد روز پدر نازنین پدر

خواهد ثنا نخل امیدت پر از بری

 

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا

۲۰ جون ۲۰۲۰