آرشیف

2020-3-3

رفعت حسینی

نازنینی گـُـل
زنازنینی یک گـُـل سخن بزنیم

نه ازازدحامِ فکرت خار

وازهای وهوی رفتن وبدرودونابودی لبخند

نه ازرفیق (۱)وازمجاهداسلامی وشورای نظار(۲).

(((

گهی زمانه یی که درآنیم

دوام می آرد.

(((

غریوهجرتِ خودرا به وادی هیچ

چه بی شمارشنودیم.

(((

پایداری دیداراشک

و دشت های پیهم غصه

ومدفن ِ من هم نسب هستند

همیشه.

برلین ،

دو هزار و هژده

*

‌(۱) به اعضای حزب خلق رفیق میگفتند.جرم حزب خلق کشتاربیگناهان با شکنجه ویازندانی نمودن آنان بود.

(۲) مجاهدین اسلامی بتباهی وفسادی <معنوی ومادی> دست یازیدند که شهره باین فسادوویرانی مدنی هستند.شورای نظار،بیشرینه، متشکل ازمجاهدین اسلامی پنجشیری وبدخشانی تباربود.