آرشیف

2017-7-18

گل رحمان فراز

نابغهٔ ریاضی کشور “پوهاند” شد!

 

نابغهٔ ریاضی کشور "پوهاند" شد!

دیپلوم انجنیر استاد خالقداد "فیروزکوهی" با ترفیع علمی که بر اثر تلاش های تدریس و تدوین داشت، توانست رتبۀ علمی "پوهاند" را از دانشکده ریاضیات، دانشگاه کابل و منظوری وزارت تحصیلات عالی کشور بدست آورد
استاد فیروزکوهی که بیشتر بین مردم اش به نام (استاد خالقداد) از شهرت بخصوص برخوردار است، نهایت تلاش را برای درخشان سازی آینده تحصیلی جوانان غوری انجام داده است. جناب استاد حتی قبل از امتحان های کانکور به ولایت اش می رفته است و همان حس همکاری که در دلش برای کمک به طبقه عقب مانده و کم تحصیل ریشه گرفته بود بصورت مجانی و رایگان ایشان را تدریس، رهنمایی و آماده امتحان کانکور می کرد
زمانیکه جوانان غوری خود را در محیط دانشگاه بیگانه و نا آشنا احساس می کردند و در صورت داشتن کدام مشکلی، راه حلی دریافت نمی توانستند، استاد خالقداد در کلیه امورات تحصیلی، راهنمایی های آموزش و آشنایی به محیط آکادمیک همگام، همکار، رهنما و استاد شان بود.
محدود کسانی اند و یا اینکه اصلاً کسی نیست که به اندازه استاد فیروزکوهی برای نسل معارف غور تعاون کرده باشد و دلسوزی نشان داده باشد که بدون شک آنها آینده کشور و ضامن انکشاف زندگی مسالمت آمیز آینده این دیار اند
 
فیروزکوهی فعلاً بحیث استاد در دانشکدۀ ریاضیات، دانشگاه کابل مصروف تدریس می باشد. و آمار تألیفات وی به 10 جلد کتاب مطرح و چندین اثر تحقیقی علمی می رسد. استاد فیروزکوهی افتخار رهنمایی استادان زیادی را در نوشتن آثار علمی شان دارد و از جملۀ ارکان کدر علمی دانشگاه کابل شناخته می شود.
این افتخار را برای جناب استاد و کلیه هم دیاران و دوست داران اندیشه، قلم و رفتار استاد تبریک گفته و برای جناب استاد پیروزی و بهروزی بیشتر متمنا ام.

با مهر
نویسندهگل رحمان فراز