آرشیف

2023-9-11

آی سان مرامی

نااهل به شعر

سَرم سنگین و عقـلـم پیش بود

لعنـت,

به وزن شعرهایی که تو خواندی

و در آخر با دلـم، یارم کرد

عاشقِ نااهل به شعر، عاشـق تو

⁦⁦⁠♡⁩