آرشیف

2014-12-19

نظیر ظفر

می پسندم

ترا بهـــــــــــتر زگلــــــــها می پسندم
میـــــــــــان دل دل آرا می می پسندم

اگر لیلی مــــــــن گردی چو مجنون
به عشــــــقت رنج صحرا می پسندم

سرشـــــــــــک خویش را بهر وفایت
به مــــــثل مــــــــــوج دریا می پسندم

ندارم من خــــــــــصومت با کس اما
به دشـــــــمن جنگ و دعوا می پسندم

اگـــــــــــــرچه خوش ندارم میگساری
 ز دستت جـــــــــــام مینا می پسندم

بیا کز عــــــــــمر من چیزی نمانده
نفـــــــــــس را با تو یکجا می پسندم

 
 نوشته نذیر ظفر 14/08/11