آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

می نـوازد روح و جانـرا هـر زمان غـور وهـرات

مــی نـــو ازد  رو ح و جـا نـــرا  هــــر زمــا ن   غــو ر و هــــرا ت
مــی ســتـا نــد  د ل  ز یـا ر ا ن  هـــمــچــنــا ن  غــو ر و هــــرا ت
 
ســـا لــهــــا  ر ا  د ر کــنـــا ر  یـکــــد یـگـــــر  بـــو د نـــد  شــــا د
هــمـچــو بلــبــل  نـغـمـه خـو ا ن در بــو ســتـان غــو ر و هــــرا ت
 
از غــــر و ر  کـــو هــســــا ر و  وز  تــو ا ضــــع  هـــا ی  د شـــت
بـود ه  چـو ن شــیـر و شـکــر  از بـا ســــتـا ن  غـــو ر و هــــرا ت
 
کــو هـــســــا ر  پــر ز بـر ف  و  د شــــت  هــــا ی  پــر  ز فــیــض
ا ز  سـخــا و ت  داد ه  بـا هـــــم  نــقــــد جـا ن  غـــو ر و هــــرا ت
 
مـهـــد د ا نـــش  بــو د ه ا ســت  ا یـن ســر زمـیــن  از قـــر ن هــا
ا فـــتـــخـــا ر  آ ســیـا  هـــســــت  د ر جـهــا ن  غــو ر و هــــرا ت
 
ا و بــه  و  چـشـــت و کــــر خ  و لـعــــل  و تـو لـک  بــــی  د ریـغ
داده  بـا هــــــــم  از ســخــــاوت  آ ب و نـــا ن   غــو ر و هــــرا ت
 
کــوه  سـنـگا ن  و  سـیـنــی  تــا جــا م  و  چـهـــــل  ا بـــد ا ل  ا و
ر فــتـه  نـا م  نــا مــی  ا ش  تا  کـهــکـشــا ن   غــو ر و هــــرا ت
 
شـهــر ک و کـهـسـان  و کـشـک و چـا ر ســده ، غـلـمـیـن  و  جـا م
بـــوده  با هــــــم  مـتــحــــد  چـو ن  فــر قـــدان غــو ر و هــــرا ت
 
ا نـجــیـــــل  و  ادرســـکـــــن  و آ هــــنــگـــــران  دارنـد  پـــیــــا م
بـهـــر  و حـــد ت  هــر کــجـــا  نـســـــل جـوا ن غــو ر و هــــرا ت
 
سـیــنـــی  و ســـر شــا ر و گـلــــرا ن،  کــشـک کهـــنـه ، گـــــذ ره
مـهــــر بــا ن  و جـــا ن  نــثــا ر  کــو چـیــا ن  غــو ر و هــــرا ت
 
یـا د  انـــصــــا ر  و شـــهــا ب  و  مشــعــــل و جـا مــی  بـخــیــــر
کــز فــر و غ  و نــور شـــا ن  شـــد  کا ر د ا ن غــو ر و هــــرا ت
 
سـا غـر و شـیـنـد نـد و جـا م و زنـده جا ن، شـهـیــدان  و غــو ک
ر فــتـه  هـــمــپـــای  ز مــا ن  تـا   بـا مـیــا ن  غــو ر و هــــرا ت
 
بــر مســیـر  را ه  ا بـــر یــــشـــم  بـه  پـا س  حـــســن  خـُـــلـــق
د ل  نـمـود ه  فــر ش  ره  چــو ن  طـیـلـسا ن  غــو ر و هــــرا ت
 
در کــــمـــــا ل  ا حـــتــــرام  و  حُــســـــــن  ا کــــر ا م   و  ا د ب
بـوده با هــــم چــو ن  بـــر ا در  مـهــــر با ن  غــو ر و هــــرا ت
 
غــور یـان  و  تـیــوره هــم  فا ر ســی  و  شـیـنـکــو ت و لـعـــل
بـود ه با هــــــم  چـو ن  بــرا در هـــمــز با ن غــو ر و هــــرا ت
 
تـا جــیــک  و پـشـتــون  و تـر کــمــن با  هـــزاره  هــمـــصــــد ا
بـوده ا نــد  در طــو ل  تـا ر یـــخ  پا ســـبـا ن غــو ر و هــــرا ت
 
درد  و یـــرا نــــی  کـــشـــــو ر   رنــچ  کــشــتــــــا ر  بــشــــــر
د یـــد ه  در  ا عــصـــا ر دوران هــمـــز مـان غــو ر و هــــرا ت
 
در  مـصــا ف عــلــم  و د یــن  و دا نـــش  و عــر فـا ن و فـهــــم
ر فــتــه  بــــر پــا ی خــــرد   تـا  ا ســمـــا ن  غــو ر و هــــرا ت
 
عـصـــر ما ، عــصــر تـفـکـــر عـصــر  تـخـنـیـک  و فــن ا ســـت
غـیــر د ا نــش نـیـــســت  ما  را  ا ر مـغـــا ن  غــو ر و هــــرا ت
 
کــــو هــــســــا ر   فــیـــضــــبــا ر  غــــور  دارد   لـطــــــف هـــا
کـز هـــریــرودش  هــــر ی  شـــد  گلـســتـا ن  غــو ر و هــــرا ت
 
جـا مـــع شــهـــــر هـــــرات  و قـطــــب مـنـــا ر هـــنـــد  هــــــــم
مــیــکـــنـــد  از بـا ســـتـــا ن هـــر د م  بـیـا ن غــو ر و هــــرا ت
 
مـن  چـه  گــــو یـــم ا ز شــکـــو ه  و مـنـظـــر  فــیــر وز کــــو ه
مـی  بـنــا لـــد  زیــن  ســتـــم  تـا جــا و د ا ن غــو ر و هــــرا ت
 
در صـــــف جـــنـــگ  و جـهــــا د  و  رزم  و پـــیـــکا ر و طــــن
بـــــوده  هــــر جــا مــرد مـیــدا ن قـهـــر مـان غــو ر و هــــرا ت
 
تـا  به کلــــک  بـــی نـشـــا نــی ،  شـــــد   ر قـــــم تـا ر یــخ مــا
شــد  ز  کــتــمــا ن  حـقــا یــق  بــی  نـشـا ن  غــو ر و هــــرا ت
 
شـــا د  با د !  اروا ح  جــا نـبــا زا ن  مـیـهـــــن  هـــــر ز مـــا ن
کــز بـهـــا ی خـو ن شــا ن  شــــد  کا مـــرا ن غــو ر و هــــرا ت
 
د ر فــــرا ق  نــــو ر چــشـمـــــا ن   شــهـــیـــد  ا یـن  و طـــــن
مـی  بـر یـز نـد  روز و  شــب  ا شـک  روا ن  غــو ر و هــــرا ت
 
از  و ثــــو ق  و آ رزو  خــــو شــنـــــود  و عــطـــا ر و یـقــیـــن
خــــر م و  شـا دا ب  کـــر ده  رو ح و  جــان  غــو ر و هــــرا ت
 
رفـعـــت  و  ســا قــــی  و  فـا یــق  با  فـکـــــوری  بــوده  ا نـــد
هـمـچـو بـلـبــل  نـغــمـه خـوا ن  در گلـسـتا ن  غــو ر و هــــرا ت
 
حــیــدری ، حــیـــران  و  شـاه  مــحــمــــود  و ابـنای  و طــــن
مــیــکــنـــــد  تـا ر یــخ    را   آ خـــر عـیـا ن  غــو ر و هــــرا ت
 
هـــجـــری و عـنـــقــا و مـحـــروم  بـا حـــر یــق و نــظـــری
درٌ مـعـــــنـــی  می بــپــا شـــنـــد هــمــز مان  غــو ر و هــــرا ت
                                                                                                                                                       
آ ثــم  و فــر هـــنــگ و خــاد م بـهــــره  و مـا یـــل هـــمـــی   
کــــر ده  تا ریـخ  ا دب  گــو هـــر فـــشــــا  ن  غــو ر و هــــرا ت
 
از هـــــرا ت  بــا ســتــان  تـا  غــــور  فــــر خـــنــــد ه  ز مـیــن
شــیــشـــه ُ د ل  فـــر ش کــــرد ه  را یـگا ن  غــو ر و هــــرا ت
 
مــی  نــو یـســـد  فـضـــل حــق  او صـا ف ا یـن  خـطــه  مــد ا م
تا  شـــــو د  ورد  زبـا ن   پـیـــر  و جــو ا ن  غــو ر و هــــرا ت
 
هـــــم  ز یــمـــن  فـا یــز  و ا لــهـــا م  و  قـا ضـــی  مســتـمــنــد
بهـــر خـو شـنـود م  نـو یـســـم  حــــرزجـا ن  غــو ر و هــــرا ت
 
هـــم  یـگا نه  هـــم  ســرا ج ، ا ز فــیـض  پـیــر چـــشــــت  مـــا
نـور بـخــشــنــد  د مــبــد م  بــر  ا یــن و آ ن  غــو ر و هــــرا ت

استاد فـضل الحق فـضــل
چـغـچــرا ن ثــور سـا ل 1389 هـجـری شـمـسـی

ا یـن پـا ر چـه نا قـا بـل و لـی جـو شــیـد ه ا ز د ل را  بـمـنـا ســبـت   شــعـــر ز یـبـا ی  بـرادر عـا لـیــقــد ر  و در خـور ا حــتـر م جـنـا ب عــبــد ا لــکـر یـم  خـوشـنـود هــر وی کـهـد ستـا نی (بیــا بنگــر تو حــال شیر مــردان)    سـروده شـد ه ا ســـت که ا یـشـا ن با کـما ل حـسـن نیـت از غور وهـرات ر نـجـهــا ی فراوان که امـروز ملـت ما سـرد چار آن هســت   یاد آ وری فـر مـوده بـو د نـد . و مـن ا ین متا ع نا قـا بـل را  پیشـکـش حـضـور  کلـیـه  ا هــل ا دب و هـنـر سـر زمیـن فـر هـنـگ و ادب ا فـتـخـا ر غـور و هــرات مـنـمـا یـم .