آرشیف

2014-11-24

زلیخا پوپل

می عرفان

در وصف عزیزه جان عنایت

عـزیـزه چـونگلی بـا زیـب و فـر اسـت
عــزیــزه بـا کـمـــال و نــــامـور اسـت

بــــه اوج آسـمــان٬ عــلـــم و دانـــش
عـزیـزه پـرتـو٬ افشان چون قمر است

عـــزیـــــزه راه دانـــش بـــر ګـــزیـــده
ز فـیــض عـلــم و دانـش بـا ثـمر است

عـــزیــزه از مـی عـرفـان بـود مـسـت
زلـطــف حـق٬ ادیــب و بـا هـنـر اسـت

عـــزیـــزه سـیـر فـکـرش در سـرایش
بـلـنــد است و کلامش چون ګهر است

عـــزیــــزه خـــانــم بـا عـفــت و پــاک
چــو نــــور دیــــدهُ اهـــل نـظـــر اسـت

عــزیــــزه مـــایـــهُ امـیـــــد دلـهـاسـت
کـه کـــارش خـدمت خلق و بشر است

عــزیــزه خـواهـمـت دایـم سـر افــراز
(زلـیـخــا) از تــو جـانـا مـفـتـخر است