آرشیف

2017-1-18

می خواهم به تشویق تلاش هایم بخود پر بسازم نه از تشویق زرنګی نه هم از مرور ګری……..!

دوباره می نویسم بر افاق رویا ام…….. من این جمله را از اهل خرد آموختم :
انسان برای پیروزی آفریده شده است، میتوانی نابود اش کنی ولی نمی توانی شکست اش بدهی!
بیآیید قبول کنیم که همه کاره خودمان هستیم…….بلی انسان بازنده و سازنده ی همه چیز هست و همه وسایل و تکنالوژی روز به وسیله ی انسان ساخته شده کشفیات که در جهان صورت ګرفته به اساس تجارب انسان بوده و به وسیله ی همین تکامل همواره بشر در سطح دانش قرار دارد  همه ی مان همواره در پی تلاش کاری هستیم که از آن سرچشمه ی به وجود بیآید فکر کنم ندرتا شاید تلاش را کمتر جلوه داده و در نیمه راه خود را می بازد با اندک مشکلی که فکر میکند از عهده اش شاید نباشد، پس برای چه و به کدام کلید دیګری امید بست وقتی نتواند یک راه موفقیت را به پایان برساند ازین حرف به کلی نباید ګذشت باید ګفت: تلاش! یګانه حرفهایکه انګیزه ای تلاش را به میان میآورد ګفتن حرفهای است که همیشه جملات منفی از آن کسر میګردد برای انجام کاری نباید ګفت: نه نخیر، نمیتوانم، نمیشود… برای این دلیل میشود ګفت چرا نه تو همواره تلاش کن تا مشکل ترین راه را به رویت باز کنی آنګونه که میتوانی….. من به این عقیده ام ک همه چیز در پی تلاش اعتماد به نفس هست اعتماد به نفس که ترا به بسیاری از مقام های والا میرساند و اینجاست که آنګونه که نمیتوانسته ای حالا به کمک اعتماد به نفس ات میتوانی….. اجازه بدهید روشن تر بسازم: مردی بنام جیمز ویلیام شخصی بود که بیش از حد در مقابل اعتماد به نفس اش نا توان بود اولین سخنرانی اش در جمعیت کوچکی صورت ګرفت آن هم در مقابل چند شاګرد واستادان مکتب در حالیکه تمام وجود اش میلرزید در صحن مکتب چند جمله را خطاب کرد بعدش هم نزدی یکی از سخنرانان مشهور رفت و چند جمله ی از اعتماد به نفس را آموخت که چګونه باید کار برد بلاخره در پی همین تلاش خود به همه محافل حاضر میشد که سخنرانی نماید یا هم چند فردی به ګونه ی اظهار تقدیم شنونده ها نماید که سر انجام ازاش خواسته شد در اولین کنفرانس نیویورک به حیث سخنګوی وزیر سخنرانی نماید صرف به اثر همه تلاش هایش توانست که بهترین سخنران ګردد و حرف هایش را با یک لحن پرمتحرک به حضار یراد نماید ….
زمانیکه از تلاش کردن خسته شدی به دو چیز بی اندیش:
آنهایکه منتظر شکست تو،هستند تا به تو بخندند
آنهایکه منتظرپیروزی تو،هستند تا با تو بخندند

نویسنده: نوریه احمدی
8-01-2017