آرشیف

2014-11-17

مولانا کبیر فرخاری

میهن

 

می سزد میهن فشاری نســـل دوران دربغــــل      ارتجاع کهنه دارد فکر عصیان دربغــــل
خواهمت گیری توروزی درس مضمون زمان     می بری برآسمانها قدر انســــان در بغـــل
روزگار آخرفشـــارد دســــت اربـــــاب هنــــر     سیر این گیتی نگیرد ریش پغمان دربغــل
ازچه میخواهی که باشد دامنت کانــــون فقــــر     سیل اشکم تا بریزد همچو باران در بغــل
ابرجهل آرد به بام زنـــدگــی زنــــج و گــــداز     میخلد پیوسته دردل خار حرمان در بغـــل
تحفه ی بازار غربت را نمیدانی که چیـــــست      تکه ی چرک نفاق آورد افغـان در بغــــل
کفروحدت را نصیب چشم روشـــــن میکنـــــد      درنفاق افگنده مسلم طرح شیطان دربغــل
توده ی ناآشنا امروز زیــر دســــت وپاســــت      میشود فردا چو سیلابی که طوفان در بغل
گردت آید همچو رستـم در نبــــرد روزگـــــار     تاگریزد دشمنـــانت بنــد تنبـــان در بغــــل
قاضی چون زالو مکد خون یتیــم و بیـــوه زن      شحنه با خود میبرد لعل بد خشان دربغــل
زاهد پشمینه پـــوش آورد از دیـــن ارمغـــــان      انحراف ازحق پرستی گرچه قرآن دربغل
ازخطوط صحفه ی سیمای (فرخاری) عیان
داغ یاسش روشن است ازخم هجران دربغل
 
 مولانا عبدالکبیر(فرخاری)
ونکوور، کانادا