آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

میهنـــم

مــیـهــنـم ا ی  ما  من  ز یـبا  بـجـا  نـم  مـیهـــنـم              ر و ز و شــب نــا م تـــوا م و رد ز بـا نم میـهـنم
تکــیــه خــا نـه و د ر مسا ل مسجـد و محـرا ب ما             هست و بو د  ما تو یی با غ جـنــا نـم  مـیــهــنـم
ما هــمــه پــر و ر د هً آ غــو ش پـر مهـر تـو ا یـم             پشـتـو ن و تــا جـک هــز ا ره ا ز بـکا نم میهـنم
با تو سا ز یم با تو نا ز یم سر ببا ز یم بــهـــر تــو            پشه ئی ، بلـو چ و ا یـما ق تر کـمـنـا نـم مـیـهـنـم
مذ هب و د ین و ز با ن و قو م بر من شرط نیست             بـا هـمـه ا تـبـا ع تـو ر و ح و ر و ا نـم مـیـهـنـم
پـر ز د م د نیـا نیـا فــتـم جـا ی آ سا یش و مهــــر             آ غـو ش  پـر مـهـر تـو ست هـم آ شیـا نـم میهـنم
گــر فـر ا مو شت کــنـــــم ا ی  ما د ر  آ با ی من              شیــر پــا ک خـو د نـبـخــشی تـو بجــا نـم میهـنم
گنــج هـا بـنـهـفـتــه د ا ر م د ر میـا ن قـلـب تــــو              چـشــم هـا ا ز هـر طر ف د و خـته بجا نـم میهـنم
ا هـر یمن د و ز د گـر چـشــم طــمـع  بر جـا ن تو              بـا ز مــن  چـو ن کـو ر هً آ تـشفـشـا  نـم میهنــم
هـر تجا و ز گر که پا ا ند ر حـر  یم تـو گــذ ا شت             سینه ا ش  بـشـگـا  فـتـه  تیــر و کـما  نـم میهـنم
با  ر ی گر آ ز مو د ه د شمن تا بـتا ز د سو ی تو             پـشـت ا و هــــم نـقـش بـسـته  تا  ز یا نـم میهنـم
تـیمو ر و ا سکـند  ر م ز ا نو ز د ند د ر پا ی تو             خـو ن چـنگـیـز ر یخـت ا ند ر با مـیـا نـم میهنــم
ما ند ه ا ند مر د ا ن تو لک قلعهً سیفـر و د غو ر             د ا غ هـــا بر سیـنه ا ی چـنـگـیـــز یا نـم میهــنم
آ سیـا ر ا قـلب ز یبـا ی تو بخـشد ر و ح و جـا ن             ا و ج گـیــر د شهـر تـت تا  کـهـکـشـا نـم میـهـنـم
نا له و فـر یا د (غو ر ی)  کس به غر بت نشنو د
من  که ا ز د و ر ی  تو ا ند  ر  فغـا  نـم میهـنـم
 
هلند
تا ر یخ 2.12.2005
عبد ا لغفو ر" غو ر ی"