آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

میلاد النبی

ای اخــــــوی با کــرامـــت من
ای یـــــــــاور با سـعـــادت من

صد شکر که ما و تو مسلمان
هستیم و ز پیـــروان قـــــرآن

بــــر کیش محمـــد امینــیــم
بالنــده و مفتخــر ازینــیــــم

شافع شود او بـــه نزد داور
در حضرت حق به روز محشر

در ماه ربیـع به حکــم یزدان
آمد به جــهان و شد فروزان

کز آمد نش صـــفا و عظمت
بگرفت دیار جهــل و ظلــمت

با معــجزه و به نــور قــرآن
ظلمت بـزدود از دل و جــان

این شهر صفا که با اصولست
یثرب نــه مدینـــة الرسولست

در لفــظ مدینــه جان فــدا کن
فکری تو به اصل واژه ها کن

(مه)نیم شده(دین)میان گرفته
(شق القمر)ش عیـــان گرفته

معجــز زنــبی آخــرین است
کو رحمت رب عالمین است

غمخواره و یار امتان است
بگزیده ی خالق جهان است

صد رحمت حق به شان او باد
بــر آل و بــه صاحبــان او باد

بوبکر و عمــر که یار اوینــد
خوابیده کنــون کنــار اوینــد

عثمان که انیس مصطفی بود
کانی ز وفـــا و از حیــا بود

یار دگرش علی که مولاست
از جمله به علم خویش بالاست

کوشش به امور دین نمودند
وین امر بسی متین نمودند

حب همه حب آن رسول است
خود گفته به امتش قبول است

تبـــــریک به تـــو ولادت او
هــم رحـــلت با سعـــادت او

میلاد نبی به چشم "دهزاد"
رحمت ز خـدا به آدمیــزاد