آرشیف

2014-12-28

محمد نعیم جوهر

میـجــویـــــــم

زجهان بهرِدلم یارِدیگرمیجویـــــــــم
یک جفاکارو دل آزارِدیگرمیجویــــم

به دلِ بیکس وتنهاي پُرازغوصه وغم
همه جا دلبر ودلدارِدیگرمیجویــــــــــم

بهرِاین کُلبۀ گردیده خرابِ دلِ خـــود
شب وروز یک درودیوارِدیگرمیجویم

ساغرِ لعلِ لبِ گوهرِنایابـــــــــــش را
برلبِ تشنۀ دل بارِدیگرمیجویــــــــــم

بهرِاین مُرغِ گرفتارِدلم تابه هنــــــوز
زآن پسِ پرده خریدارِدیگرمیجویــــم

دستِ تقدیرِ دُعایم نرسدگربــــــه درت
زدرت میروم ویارِدیگر میجویـــــــــــم

زچمن بهرِتوای بُلبُلِ صدپاره جگـــــر
دسته دسته گلِ بی خارِدیگرمیجویم

ز(فروغِ )قد مت(جوهرِ)کمیابـــــــم را
زدلِ تنگِ شبِ تارِدیگرمیجویـــــــــــم

محمد نعیم جوهر
10.08.2012
آلمان